Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 13:00

Tender card #42953/2022
„Rekonštrukcia a revitalizácia Kultúrno-komunitného centra DLHÉ HONY"

Information

ID of tender
33667
Name of content of tender
„Rekonštrukcia a revitalizácia Kultúrno-komunitného centra DLHÉ HONY"
Tender ref. no.
42953/2022
Public tender journal ref. no.
260/2022, pod. č.: 49746-WNS dňa 8. 12. 2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
170 000,00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Further CPV
71220000-6 - Architectural design services
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetné verejné obstarávanie, resp. zadávanie tejto zákazky, nie je súťažou návrhov v zmysle § 119 a nasl. ZVO a Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z.; ide o zadávanie zákazky podľa ustanovenia § 117 a nasl. ZVO, a podľa uplatniteľných ustanovení Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov (SKA) v platnom a účinnom znení. V súlade s ustanovením § 117 ods. 6 ZVO k predmetnej zákazke vyhlasovateľ odoslal na uverejnenie Výzvu na predkladanie ponúk, ktorá bola zverejnená vo Vestníku ÚVO v mesiaci december 2022.
Vyhlasovateľ oznamuje, že na predmetnú zákazku nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby, predmetom ktorej bude vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle týchto podmienok, pričom sa primerane použije § 81 písm. h) a § 82 ZVO

Podľa účelu súťaže: projektová súťaž.
Podľa predmetu súťaže: architektonická.
Podľa priebehu súťaže: dvojkolová.
Variantné riešenie: V zákazke je prípustné predloženie variantných riešení. V prípade predloženia variantného riešenia je nutné predložiť jednotlivé varianty ako samostatné návrhy.
Podľa počtu kôl sa súťaž vyhlasuje ako dvojkolová.
Okruh účastníkov: Táto zákazka sa vyhlasuje ako neanonymná súťaž pre vopred neurčený počet účastníkov prvého kola - t.z. bude realizovaná analogicky ako užšia súťaž, ktorá sa vyhlasuje pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť žiadosť o účasť (ponuku v prvom kole súťaže) s tým, že vyhlasovateľ obmedzil počet účastníkov, ktorých vyzve na predloženie návrhu, na základe kritérií výberu účastníkov určených vo výzve na predkladanie ponúk na štyroch. V prípade, ak v prvom kole bude predlžených menej ponúk ako štyri, budú vyzvaní na predloženie všetci účastníci.

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania, stane sa základným podkladom na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie a na vykonávanie spolupráce pri uskutočňovaní a kolaudácii stavby a následne umožní zadať nadväzujúcu zákazku.
Predmet nadväzujúcej zákazky je:
a) dopracovanie súťažného návrhu do formy architektonickej štúdie, ktorej predmetom bude riešenie rekonštrukcie a prestavby, resp. nahradenie pôvodného kultúrno-kreatívneho centra,
b) vypracovanie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia,
c) vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby,
d) spolupráca pri uskutočňovaní stavby a kolaudácii.

Predpokladaná hodnota zákazky sa skladá z nasledovných položiek:
a) Ceny za Súťažné návrhy - celková suma vyhradená na tento účel je 20 000 €.
b) Predpokladaná hodnota nadväzujúcej zákazky na poskytnutie služieb (presná špecifikácia všetkých architektonických a projekčných činností je v bode 14 týchto podmienok a v súťažných pomôckach) je maximálne 150 000,00 € bez DPH.

Vyhlasovateľ za vypracovanie Súťažných návrhov určuje účastníkom druhého kola ceny, pričom nárok na vyplatenie ceny má len ten účastník druhého kola, ktorý odovzdá Súťažný návrh v požadovanej lehote a jeho návrh bude spĺňať požiadavky podľa týchto súťažných podmienok.
Ceny:
Účastník na 1. mieste získa cenu 5.000 €,
Účastník na 2. mieste získa cenu 5.000 €,
Účastník na 3. mieste získa cenu 5.000 €,
Účastník na 4. mieste získa cenu 5.000 €.


Maximálne predpokladané investičné náklady na realizáciu projektu (zhotovenie diela) sú 2 600 000,00 € bez DPH.
Podľa počtu kôl sa súťaž vyhlasuje ako dvojkolová.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Vzhľadom k prednastaveniu tohto formulára uvádzame, že niektoré položky nám nešli inak označiť, iba ako je prednastavený formulár a nie sú v súlade so Súťažnými podmienkami a to konkrétne:
1. kritérium na vyhodnotenie ponúk nebude v tejto súťaži návrhov : Najlepší pomer ceny a kvality ale bude v súlade s uvedenými kritériami s Súťažných podmienkach.
2. Výsledkom verejného obstarávania , čiže tejto súťaže návrhov bude udeľovanie cien v súlade so Súťažnými podmienkami a nie uzavretie jednorázovej zmluvy.
3. na vyhodnotenie je určená cena: neaplikuje sa.

Všetky podmienky k danej súťaži sú uvedené v Súťažných podmienkach.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.01.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Daniela Krčová
daniela.krcova@trencin.sk
+421 326504265

Documents