Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 14:09

Tender card #S24824-2022-OZZ
Vytvorenie a realizácia projektu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Information

ID of tender
34307
Name of content of tender
Vytvorenie a realizácia projektu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Tender ref. no.
S24824-2022-OZZ
EU journal ref. no.
2022/S 216-622164
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
151 661,25 EUR
Main CPV
79417000-0 - Safety consultancy services
Further CPV
79419000-4 - Evaluation consultancy services
79420000-4 - Management-related services
79421200-3 - Project-design services other than for construction work
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti je uvedené v Prílohe č. 10 súťažných podkladov.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Cieľom obstarávaného predmetu zákazky je zabezpečiť súlad bezpečnostných opatrení s vymedzenou legislatívou a zároveň odstrániť nedostatky zistené auditom kybernetickej bezpečnosti, vykonaného v zmysle ustanovenia § 29 ZoKB, ako aj plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti MZ SR ako ústredného orgánu a orgánu riadenia, a to:
a) Realizáciou inventarizácie, klasifikácie a kategorizácie informačných aktív, analýzou rizík (ďalej len "AR") a analýzou dopadov (ďalej len "BIA"). Ich spísanie do ucelenej formy v 3 úrovniach, a to:
a. MZ SR ako prevádzkovateľ základnej služby,
b. MZ SR v postavení ústredného orgánu sektoru Zdravotníctvo,
c. pre časť 79 organizácií v zakladateľskej, zriaďovateľskej a akcionárskej pôsobnosti MZ SR.
b) Vypracovaním bezpečnostnej dokumentácie pre oblasti vymedzené ustanovením § 20 ods. 3 ZoKB a ustanovením § 14 až § 23 ods. 1 a 2 ZoITVS pre MZ SR.
c) Vypracovaním návrhu stratégie kybernetickej bezpečnosti v zmysle vykonanej AR/BIA podľa bodu a) a akčného plánu pre implementáciu prioritných opatrení predmetnej stratégie v zmysle členenia 3 úrovní.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technické špecifikácie súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto verejným obstarávaním znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2. Zákazka bude zadaná postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverz).
3. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní, prostredníctvom systému Josephine.
4. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy podľa bodu 35.6 súťažných podkladov.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.12.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
13.12.2022 10:30:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Zuzana Nociar
zuzana.nociar@health.gov.sk
+421 259373456

Documents