Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 01:46

Tender card #UNM/1/19
UNM – dostavba 6. pavilónu – II. etapa

Information

ID of tender
3446
Name of content of tender
UNM – dostavba 6. pavilónu – II. etapa
Tender ref. no.
UNM/1/19
Public tender journal ref. no.
8463-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 543 136,31 EUR
Main CPV
45215100-8 - Construction work for buildings relating to health
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú práce na II. etape dostavbe 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin. Stavba bola zrealizovaná v I. etape, v rámci II. etapy sú riešené stavebné práce spojené s dokončením 2.-5. n. p. Celková plocha disponibilného stavebného pozemku je 700,46 m2, zastavaná plocha hlavným stavebným objektom SO 01 je po realizácii I. etapy 488,88 m2, spevnené plochy pre peších (zámková dlažba hr. 60 mm) sú 94 m2. Celková zastavaná plocha SO 01 (Dostavba 6.pavilónu) a SO 02 (Komunikácie a spevnené plochy) je 676,88 m2 (I. etapa). Podrobnejšie vymedzenie predmetu obstarávania je v súťažných podkladoch, najmä však v projektovej dokumentácii a položkovite vo výkaze výmer, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2019 09:00:00
Planned opening of bids
01.07.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
vo@proeduca.eu
+421 903373414
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1000

Documents