Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 02:02

Tender card #1/2022
Predaj hnuteľného majetku "Autobus Iveco Crossway Low Entry"

Information

ID of tender
34628
Name of content of tender
Predaj hnuteľného majetku "Autobus Iveco Crossway Low Entry"
Tender ref. no.
1/2022
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Purchase agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Mesto Trenčín vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku „Autobus Iveco Crossway Low Entry“ za podmienok určených v Kúpnej zmluve podľa prílohy č. 2 týchto súťažných podmienok.

Minimálna celková kúpna cena, ktorú vyhlasovateľ požaduje za predaj hnuteľného majetku je vo výške 27.813,10 eur. V prípade, ak žiadny z predložených návrhov nebude obsahovať návrh rovnej alebo vyššej kúpnej ceny, ako je vyššie uvedená minimálna cena, vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky návrhy. Mesto Trenčín nie je platcom DPH.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Andrea Fraňová
andrea.franova@trencin.sk
+421 902911914

Documents