Status: Completed

Server time: 30.11.2023 21:46

Tender card #ZsNH/016/2022
Dodávkový automobil s mraziarenskou nadstavbou

Information

ID of tender
35124
Name of content of tender
Dodávkový automobil s mraziarenskou nadstavbou
Tender ref. no.
ZsNH/016/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
40 194,33 EUR
Main CPV
34144700-5 - Utility vehicles
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Nové malé úžitkové vozidlo (ďalej len MUV) s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vybavené mraziarenskou nadstavbou so zápisom v OEV v zmysle platných predpisov a legislatívnych požiadaviek s karosériou BB SKRIŇOVÁ MRAZIARENSKÁ s platným súhlasným stanoviskom od zástupcu výrobcu vozidla, súhlasným stanoviskom k danému systému chladenia atď. podľa zákona č. 725/2004 Z.z.o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MUV pozostáva z nadstavby charakterizovanej v časti I. a samotného vozidla , ktoré je opisované v časti II. v dokumentoch zákazky - Technická špecifikácia. Uchádzačom predložená ponuka musí spĺňať minimálne požiadavky uvedené v technickej špecifikácii. Ak uvedená ponuka nebude spĺňať technické požiadavky verejného obstarávateľa, bude vylúčená.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.12.2022 07:00:00
Planned opening of bids
12.12.2022 07:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tribeč
Address
Parková 7
Topoľčianky
95193, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 918646458

Documents