Status: Ongoing

Server time: 26.02.2024 10:51

Tender card #3/2023
Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení.

Information

ID of tender
36125
Name of content of tender
Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení.
Tender ref. no.
3/2023
Public tender journal ref. no.
51150 - WYP, Vestník č. 272/2022 - 27.12.2022
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
618 014,15 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45233162-2 - Cycle path construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Realizácia hlavných aktivít projektu zabezpečí vybudovanie cyklistických pruhov (ul. Prostějovská, ul. Volgogradská),
cyklocestičky (ul. Levočská), ochranných pruhov pre cyklistov (ul. 17. Novembra) a osadenie automatických sčítačov
dopravy a cyklostojanov. Realizáciou projektu sa zabezpečí plynulý a bezpečný prejazd cyklistov a chodcov v riešenom
území, zvýši sa bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy, prioritne cyklistov. Realizácia projektu taktiež rieši aj úpravy
pre osoby s obmedzenou schopnosťou, orientácie a osôb so zdravotným postihnutím vychádzajúce z vyhlášky MŽP
SR532/2002 Z.z., zákona č. 50/1976 Z.z., a vyhlášky 9/2009 Z.z., t. j. bezbariérové úpravy znížením obrubníkov v
miestach priechodov pre cyklistov a v mieste napojení na miestne komunikácie. Takisto oddelenie cyklistov a chodcov je
riešené prostredníctvom špeciálneho varovného pásu šírky 0,4m v zmysle TP10/2011. Týmto návrhom sa vytvoria
podmienky pre prístup osobám so zdravotnými obmedzeniami. Projektom sa dosiahne zvýšenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy a zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov dochádzajúcich do a zo zamestnania.
Nové cyklotrasy takisto zlepšia prepojenosť a dostupnosť existujúcich cyklistických komunikácií, čo umožní cyklistom
lepšiu dostupnosť k existujúcej občianskej infraštruktúre a dôjde k zvýšeniu podiele cyklistickej dopravy na celkovej
prepravnej práci.
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.01.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
18.01.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Prešov
Address
Hlavná 73
Prešov
08001, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963

Documents