Status: Ongoing

Server time: 25.09.2023 14:22

DPS tender card #1/2023/ DNS EU Smolenice
Rekonštrukcia porastov so zastúpením smreka viac ako 30% na OZ Smolenice výzva č. 1/2023

Information

ID of tender
37830
Name of content of tender
Rekonštrukcia porastov so zastúpením smreka viac ako 30% na OZ Smolenice výzva č. 1/2023
Tender ref. no.
1/2023/ DNS EU Smolenice
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Rozhodnutím generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR došlo s účinnosťou od 01. januára 2022 k zmene vnútornej organizačnej štruktúry štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, ktorým bola zrušená organizačná zložka Odštepný závod Smolenice.
Práva a povinnosti subjektov zaradených v DNS zriadenom pre zákazku s predmetom „Rekonštrukcia porastov so zastúpením smreka viac ako 30% na OZ Smolenice“, zostávajú nezmenené a od 1.1.2022 bude za LESY Slovenskej republiky, štátny podnik komunikovať jeho nová organizačná zložka OZ Karpaty, so sídlom Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín - Stráže, ktorá je oprávnená zadávať jednotlivé čiastkové výzvy na dieľčie zákazky v rozsahu územnej pôsobnosti zrušeného OZ Smolenice a jeho organizačných jednotiek.
Napriek tomu zostáva naďalej aktuálny a platný názov "Rekonštrukcia porastov so zastúpením smreka viac ako 30% na OZ Smolenice" a tiež i pôvodné označenia VC.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.02.2023 09:00:00
Planned opening of bids
20.02.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Karpaty
Address
Pri rybníku 1301
Šaštín-Stráže
90841, Slovak republic
Process supervisor
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Documents

Časť 1 LS Bratislava – ČZ č. 1/2023- LS Bratislava projekt CLIMAFORCEELIFE (LIFE19 CCA/SK/001276

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 LS Pezinok - ČZ č. 2/2023- LS Pezinok projekt CLIMAFORCEELIFE (LIFE19 CCA/SK/001276

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 LS Majdán - ČZ č. 3/2023- LS Majdán projekt CLIMAFORCEELIFE (LIFE19 CCA/SK/001276

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4 LS Moravany n/V - ČZ č. 4/2023- LS Moravany n/V projekt CLIMAFORCEELIFE (LIFE19 CCA/SK/001276

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract