Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 11:07

Tender card #S-SLE/07007/23
Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, obor oprava a údržba kotelen, včetně servisu

Information

ID of tender
37998
Name of content of tender
Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, obor oprava a údržba kotelen, včetně servisu
Tender ref. no.
S-SLE/07007/23
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 000 000,00 Kč
Main CPV
50000000-5 - Repair and maintenance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je zajištění oprav a údržby domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, v oboru opravy a údržby kotelen, včetně servisu.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je zajištění oprav a údržby domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, v oboru opravy a údržby kotelen, včetně servisu. Seznam kotelen tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechny položky této přílohy. Předmětem veřejné zakázky je zejména:

Vzdálená komunikace a dispečink
Vybraný dodavatel (dále jen „poskytovatel“) zajistí na svůj náklad osazení a instalaci zařízení pro měření a regulace (dále jen „MaR“) pro dálkový dohled, který napojí na vlastní dispečerské pracoviště a poskytne veškerá data (provozní stavy kotelny, teploty, historii apod.) Zadavateli, a to na všechny tepelné zdroje předmětného plnění nejpozději do 30 dnů od účinnosti Smlouvy.

Obsluha a provoz plynových kotelen
Zajištění pravidelné fyzické obsluhy, kontroly provozu:
A) Jedná se o soubor technologických zařízení kotelen III. kategorie v souladu s ustanoveními ČSN 070703 a vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, ve znění pozdějších předpisů, v objektech v součtu kotlů nad 100kW.
B) Jedná se o soubor technologických zařízení v objektech v součtu kotlů pod 100KW.
C) 1 objekt s kotelnou na tuhá paliva – pelety
Pro část A) v intervalu 2x týdně
Pro část B) v intervalu 1x týdně
Pro část C) v intervalu 3x týdně
Jedná se především o:
- zajištění fyzické obsluhy odborně způsobilým pracovníkem v souladu s povinnostmi topičů, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 91/1993 Sb. v platném znění (platné topičské zkoušky a pravidelné lékařské prohlídky stanovené zvláštními předpisy),
- dodržování místního provozního řádu a návody k obsluze kotelního zařízení,
- provádění zápisů do provozních deníků,
- zajištění provozuschopnosti zařízení,
- průběžnou kontrolu chodu zařízení (kontrola funkce uzavíracích armatur včetně těsnosti, kontrola zabezpečovacích systémů zdrojů tepla – funkčnost pojistných ventilů, regulačních prvků, plovákových snímačů, hlídačů hladiny apod., kontrola vnějšího stavu izolací potrubí a stavu nátěru potrubí a technologického zařízení, běžný úklid všech prostor zařízení a prostor souvisejících, pravidelné čištění veškerého zařízení, kontrola funkčnosti stanovených měřidel),
- výměna a dotahování ucpávek ventilů, čerpadel apod., jejich promazání, čištění filtrů a zpětných ventilů v rozvodech topné vody, odvzdušňování nádrží a potrubí.

Pohotovostní služba
Je poskytovatelem prováděna celoročně nonstop. V případě havarijního výjezdu je poskytovatel povinen zajistit dokončení prací souvisejících s havárií do 24 hodin, přičemž je povinen uvedené práce zahájit do 4 hodin od obdržení výzvy k odstranění havárie s tím, že výzvu může podat jak zadavatel, tak i uživatel daných objektů, ve kterých havárie vznikla. Poskytovatel je povinen vést deník všech záznamů o evidenci všech provedených telefonických hovorů, obdržených písemných a emailových zpráv. V rámci záznamu bude zapsáno jméno, příjmení, případně název společnosti oznamovatele, adresa místa havárie, popis závady, telefonní číslo oznamovatele a datum a čas oznámení. Poskytovatel je povinen každý objekt, ve kterém zajišťuje provoz plynových kotelen, opatřit oznámením (nálepkou) na kterou uvede název společnosti, adresu a telefonní kontakt, na který lze ohlásit závady.

Revizní činnost
Provádění uvedených periodických prohlídek a kontrol v termínech dle zákonných předpisů, pro danou technologii v místě plnění a jim přizpůsobeného vlastního plánu revizí a kontrol.

Opravy zařízení
Poskytovatel je povinen do 24 hodin po zjištění závažných okolností na technologických zařízeních, které provozuje nebo dozoruje poskytovatel, informovat Zadavatele o příčinách vzniku závady a předložit Zadavateli k odsouhlasení písemný návrh opatření (dodávek a služeb) vedoucích k úplnému odstranění závad.
Návrh opatření musí obsahovat druh a rozsah dodávek a poskytovaných služeb, jejich cenu a lhůtu pro jejich uskutečnění. Na základě tohoto návrhu je Zadavatel oprávněn vystavit písemnou objednávku.

Dopravné
Poskytovatel je oprávněn si účtovat dopravné dle poskytnutých úkonů, jenž jsou předmětem této veřejné zakázky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
09.03.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Address
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Documents

Complete public documentation for the tender can be found on the Profile of the contracting authority.