Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 06:07

DPS card #TSB-DNS-2023/02
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu

Information

ID of tender
38546
Name of content of tender
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu
Tender ref. no.
TSB-DNS-2023/02
Public tender journal ref. no.
10003 - MUT
EU journal ref. no.
2023/S 045-131206
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
09123000-7 - Natural gas
66132000-4 - Commodity brokerage services
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Technické siete Bratislava, a.s., ako obchodná spoločnosť založená Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, je centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 ods. 2 písm. a) ZVO pre účely zadávania zákaziek, ktorých predmetom bude dodávka elektrickej energie alebo zemného plynu vo vzťahu k verejným obstarávateľom a/alebo obstarávateľom, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, ostatné organizácie a obchodné spoločnosti, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo v nich má majetkovú účasť. Verejný obstarávateľ je tiež centrálnou obstarávacou organizáciou pre mestské časti Bratislavy aj ich podriadené organizácie. Okruh nižšie uvedených subjektov sa môže rozšíriť o ďalšie subjekty, ktoré budú zriadené/založené Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava po vyhlásení tohto verejného obstarávania alebo v ktorých nadobudne majetkovú účasť. Tieto subjekty sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi podľa § 7 ods. 1
písm. b), d), e) a § 9 ods. 1 písm. a) a b) ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS.

Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku vyjadrenú v eurách, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť. Predpokladaný rozsah DNS je určený nasledovne:
Kategória č. 1: Dodávka elektrickej energie: 600 GWh
Kategória č. 2: Dodávka zemného plynu: 200 GWh

V súvislosti s Kategóriou č. 1 Dodávka elektrickej energie realizoval verejný obstarávateľ prípravné trhové konzultácie. Závery z nich vyplývajúce sú zverejnené na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36080/summary

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnocovanie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritéria následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Predmetom tohto verejného obstarávanie je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej ako "DNS") na zadávanie zákaziek na zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu. Verejný obstarávateľ rozdelil DNS do 2 kategórií:

Kategória č. 1: Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 1. kategórie bude zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a prijímateľov po dobu trvania DNS, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do odberných miest.

Kategória č. 2: Dodávka zemného plynu
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 2. kategórie bude zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a prijímateľov po dobu trvania DNS, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do odberných miest.

Dodávateľ zabezpečí komplexné služby súvisiace s pravidelnou bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny/zemného plynu do odberných miest vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlky voči zúčtovateľovi odchýlok za každé odberné miesto a za podmienok stanovených v Zmluve/Rámcovej dohode.

Ďalšie informácie o predmete DNS a ostatné podmienky a požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS a v ich prílohách.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
31.03.2023 13:00:00
Planned opening of requests
31.03.2023 13:01:00
Lehota na predkladanie žiadostí
04.04.2028 23:59:59
Planned opening of requests
05.04.2028 00:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Technické siete Bratislava, a.s.
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava
814 99, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Jamnická
zuzana.jamnicka@tsb.sk
+421 903470900

Documents

1. Dodávka elektrickej energie

Status
Ongoing
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services

2. Dodávka zemného plynu

Status
Ongoing
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services

Tenders