Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 11:42

DPS tender card #TSB-DNS-2023/VO4
Výzva č. 04 - Dodávka elektrickej energie pre Hlavné mesto SR Bratislava a jej organizácie na roky 2023 a 2024

Information

ID of tender
42425
Name of content of tender
Výzva č. 04 - Dodávka elektrickej energie pre Hlavné mesto SR Bratislava a jej organizácie na roky 2023 a 2024
DPS category
1. Dodávka elektrickej energie
Tender ref. no.
TSB-DNS-2023/VO4
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

3.1. Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie pre odberateľov identifikovaných v bode 1 „Identifikácia verejného obstarávateľa“, písm. a) až cc) týchto súťažných podkladov a v ich prílohách, počas príslušnej časti roka 2023 a v roku 2024 vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou elektriny, prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete do stanovených odberných miest po dobu trvania jednotlivých Zmlúv o združenej dodávke elektriny.

Predpokladané množstvo dodanej elektrickej energie pre všetkých odberateľov počas celého obdobia zmluvných vzťahov je 47 700,77 MWh. Tento objem bol určený verejným obstarávateľom na základe podkladov získaných od odberateľov. Predpokladané objemy elektrickej energie sú uvedené v prílohe č. 5 súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2023 09:00:00
Planned opening of bids
19.06.2023 09:01:00

Promoter

Subject's name
Technické siete Bratislava, a.s.
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava
814 99, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Jamnická
zuzana.jamnicka@tsb.sk
+421 903470900

Documents