Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 03:13

Tender card #7/2023
Prenájom nebytových priestorov, ako sú uvedené v pripojenej tabuľke, a to všetkých spolu alebo ich ucelenej časti, nachádzajúcich sa v stavbe- nebytovej budove so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m

Information

ID of tender
38765
Name of content of tender
Prenájom nebytových priestorov, ako sú uvedené v pripojenej tabuľke, a to všetkých spolu alebo ich ucelenej časti, nachádzajúcich sa v stavbe- nebytovej budove so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m
Tender ref. no.
7/2023
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Lease agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom nebytových priestorov, ako sú uvedené v pripojenej tabuľke, a to všetkých spolu alebo ich ucelenej časti, nachádzajúcich sa v stavbe- nebytovej budove so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Stavba zapísaná na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres: Komárno, obec: Komárno, katastrálne územie: Komárno:
miestnosť č. výmera v m2 miestnosť č. výmera v m2 miestnosť č. výmera v m2 miestnosť č. výmera v m2
1.12 1,75 1.22 13,48 1.44 1,3 1.55 17,09
1.13 36,2 1.25 32,88 1.45 1,25 1.56 17,23
1.15 69,6 1.26 15,21 1.46 9,33 2.01 6,22
1.16 489,43 1.27 18,28 1.47 6,62 2.02 8,14
1.17 24,82 1.39 16,85 1.48 29,66 2.03 5,03
1.18 8,39 1.40 1,65 1.49 34,72 2.04 1,16
1.19 24,32 1.41 18,69 1.50 32,52 2.05 1,16
1.20 2,28 1.42 1,87 1.51 17,45 2.06 3,12
1.21 3,2 1.43 5,5 1.52 17,59 Spolu 993,99


Výsledkom OVS bude uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej znenie tvorí prílohu č. 3 týchto Súťažných podmienok, a na dodržaní znenia ktorej, vyhlasovateľ trvá.

Doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.04.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Tamara Bečárová
tamara.becarova@vpas.sk
+421 911309088

Documents