Status: Ongoing

Server time: 09.06.2023 17:45

Tender card #39643
Vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu skladovej haly humanitárnej pomoci

Information

ID of tender
39643
Name of content of tender
Vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu skladovej haly humanitárnej pomoci
Tender ref. no.
39643
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na prístavbu skladovej haly humanitárnej pomoci. Projekt by mal riešiť prístavbu dvojpodlažnej skladovej haly k už existujúcej prístavbe. Úžitková plocha haly je 300-400 m².
Projektová dokumentácia musí obsahovať:
- situáciu osadenia stavby
- architektonickostavebné riešenie stavby
- statiku
- projekt požiarnej ochrany
- projekt vykurovania
- projekt elektroinštalácie a bleskozvodu
- projekt zdravotechniky
- položkový výkaz výmer s rozpočtom

Obstarávateľ vyžaduje dodať projektovú dokumentáciu nasledovne:

- 5x projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu v listinnej (tlačenej) forme (súčasťou je rozpočet a výkaz výmer)
- 5x elektronická forma

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.04.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Slovenský Červený kríž územný spolok Svidník
Address
Stropkovská 717/82
Svidník
08901, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Slavomír Sakalik
svidnik@redcross.sk
+421 908873933

Documents