Status: Ongoing

Server time: 23.09.2023 08:31

Tender card #2/2023/HK/prieskum trhu
"Zabezpečenie pravidelných kontrol Elektronického požiarneho systému v zmysle Vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z.“ (PHZ)"

Messages