Status: Ongoing

Server time: 23.09.2023 16:45

DPS card #05/NLZ/2023 - DNS
Služby mechanizačnými prostriedkami

Information

ID of tender
41348
Name of content of tender
Služby mechanizačnými prostriedkami
Tender ref. no.
05/NLZ/2023 - DNS
EU journal ref. no.
2023/S 092-282969
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction, Services
Estimated value
14 000 000,00 EUR
Main CPV
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
45233142-6 - Road-repair works
45246410-0 - Flood-defences maintenance works
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: „Služby mechanizačnými prostriedkami“, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník
45112000-5 (Výkopové zemné práce a presun zemín)
45233141-9 (Práce na údržbe ciest)
45233142-6 (Práce na oprave ciest)
45246410-0 (Údržba protipovodňových ochranných zariadení)

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") budú služby na oprave a údržbe lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek. Hlavnými úkonmi sú výkopové práce, rozhŕňanie, nakladanie zeminy (príp. sypkých materiálov, kameniva, štrkodrviny), zemná úprava pláne zvážnic bez rozhŕňania štrku (úprava koľají po ťažbovo-dopravnej erózii, dopravnej erózii, vodnej erózii a pod.). Údržba výkopovej a násypovej časti telesa cesty, zvážnice a výjazdy do porastov, zakopávanie kolov, rozhŕňanie kameniva, úprava dočasných skládok dreva pri lesných cestách. Základné práce vykonávané na lesných cestách a zvážniciach pozostávajú z čistenia pozdĺžnych odvodňovacích objektov (s prehodením alebo nakladaním zeminy), čistením krajníc, výkopovými prácami pri oprave priečnych odvodňovacích objektov (napr. výmena poškodených rúrových priepustov pomocou rýpadlo-nakladača s vytiahnutím/vyvezením rúr na zvážnicu do cca. 1 km). Osadenie odvodňovacích zvodníc s ich rozvezením, čistenie kalových jám. Tieto práce sa najčastejšie vykonávajú rýpadlo-nakladačom. V niektorých prípadoch sú potrebné výkopové práce v podmienkach, kde nepostačuje bežná dĺžka dosahu ramena. Preto je potrebné rýpadlo. Pracovné úkony pozostávajú z výkopových prác, naloženia na dopravný prostriedok a celkového urovnania povrchov na objektoch. Väčšina prác na lesných cestách a zvážniciach sa vykonáva na spevnených komunikáciách s asfaltovým alebo kameninovým povrchom. Práce na zriadení približovacích liniek pozostávajú z výkopových prác, odstraňovaný pňov a celkovú úpravu povrchu rozhŕňaním v lesných porastoch. Zemné práce dozérom (do 90 kW a nad 90 kW), zriaďovanie dočasných približovacích ciest do 4m šírky, úprava existujúcich zvážnic a približovacích liniek, svahovanie, úprava pláne, zemné práce.

Mulčovanie banketov a krajníc lesných ciest traktorom s adaptérom, odstraňovanie náletových drevín z telesa LC, orezávanie okrajových stromov pomocou adaptéra.

Čistenie manipulačno-expedičných drevoskladov obsahuje zhŕňanie a nakladanie zeminy a kôry z priestorov medzi dopravníkmi manipulačnej linky a príslušných plôch.

Súčasťou zákazky je aj doprava nákladným automobilom do 12 t alebo nad 12 t, potrebným na prepravu materiálov (kamenivo, štrkodrvina, zemina, železné rúry, železobetónové rúry , zvodnice a iné) na krátke (do 5 km), stredne dlhé (do 20 km) a dlhé vzdialenosti (nad 20 km) po štátnych komunikáciách, lesných cestách spevnených a lesných cestách nespevnených. Doprava je vykonávaná aj v sťažených klimatických podmienkach na lesných cestách s občasným sklonom do 15 % a asfaltovým alebo kameninovým povrchom (resp. zemným a rozbahneným povrchom). Pohon väčšieho počtu náprav je vhodnejší vzhľadom na stúpanie a klimatické podmienky dopravy. Najčastejšie sú prepravovaná sypké materiáli kamenivo, štrkodrvina, zemina alebo kamenivo z miestnych zdrojov, v nepravidelných intervaloch závislých od aktuálnych potrieb a počasia počas celého roka.

Pod pojmom „lesná cesta“ sa rozumie - pozemná komunikácia, spravidla jednopruhová účelová komunikácia vytvárajúca dopravné spojenie na sprístupnenie a prepojenie lesných komplexov. Spevnená je asfaltovým alebo prašným povrchom s celoročnou alebo sezónou prevádzkou. Jej súčasťou je priečne a pozdĺžne odvodnenie pomocou priekop a priepustov, ako aj lesné sklady.
Pod pojmom „zvážnica“ sa rozumie - trvalá približovacia zemná lesná cesta vrátane lesných skladov s jednoduchým odvodnením, spravidla je zemná alebo s pomiestnym štrkovým spevnením. Slúži na približovanie, vo vhodných klimatických podmienkach aj na odvoz dreva. Maximálny pozdĺžny sklon je 10 %, na niektorých úsekoch je sklon do 12 %.
Pod pojmom „približovania linka“ sa rozumie - jednoduchá pozemná komunikácia tvoriaca súčasť lesnej dopravnej siete a slúži na sústreďovanie vyťaženého dreva z lesných porastov na zvážnice. Tvorená je z miestnych materiálov bez odvodnenia.

Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci dynamického nákupného systému v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od potrieb verejného obstarávateľa. Rovnako, objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ predpokladá od jednotiek až po tisíce jednotiek v konkrétnej zadávanej zákazke v rámci dynamického nákupného systému.
V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať, verejný obstarávateľ bude uplatňovať environmentálne a sociálne aspekty verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: „Nákup kancelárskych potrieb“, identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:
1) OZ Karpaty
2) OZ Podunajsko
3) OZ Tribeč
4) OZ Považie
5) OZ Sever
6) OZ Tatry
7) OZ Horehronie
8) OZ Poľana
9) OZ Gemer
10) OZ Východ
11) OZ Šariš
12) OZ Vihorlat
13) OZ Lesnej techniky
14) OZ Semenoles
15) OZ Ulič.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

1) Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu. DNS je postup zadávania zákazky v zmysle § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní čiastkových výziev na predloženie ponuky, ako aj pri komunikácii, komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom softvéru JOSEPHINE, ako nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania (ďalej len IS JOSEPHINE) na internetovej adrese: https://josephine.proebiz.com" title="https://josephine.proebiz.com" target="_blank">https://josephine.proebiz.com.

2) Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

3) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com" title="https://josephine.proebiz.com" target="_blank">https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

4) Žiadosť o účasť musí byť vyhotovená písomne a predložená elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE podľa prílohy č. 1 týchto súťažných dokladov. Spolu so žiadosťou o účasť sa musia predložiť aj nasledovné dokumenty:
a) V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Plná moc bude záujemcom vložená v *.pdf formáte, ako sken.
b) Doklady, potvrdenia a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré sú uvedené v bode 15. týchto podkladov
c) Čestné vyhlásenia, ktoré tvoria prílohu č. 2 až prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov

Doklady, ktoré sú obsahom ponuky uchádzačov a ktoré sú predložené v cudzom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka).
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo § 53 ods. 1 a ods. 2 ZVO týmto nie sú dotknuté. Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom splnenia podmienok účasti.

5) Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom zmluvný vzťah, resp. ak sa po uzatvorení zmluvného vzťahu vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu, a to najmenej 3-krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných povinností a bude to chápané ako nesplnenie podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS vylúčený. Verejný obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvného vzťahu aj podľa § 19 ZVO.

6) Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7) Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov, ktorí sú zaradení v DNS na predloženie cenovej ponuky, osobitne pre každú vyhlásenú čiastkovú výzvu, zadávanú v rámci DNS. Na základe výsledku zadávania konkrétnej výzvy, vyhlásenej v rámci DNS bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva. Zmluva pre každú vyhlásenú čiastkovú výzvu, zadávanú v rámci DNS, sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie vykonania predmetu zákazky a nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií a zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
14.06.2023 11:00:00
Planned opening of requests
16.06.2023 09:20:00
Lehota na predkladanie žiadostí
10.08.2027 23:59:00

Centralised procurement

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Documents

Tenders