Status: Completed

Server time: 30.09.2023 07:55

Tender card #06/NLZ/2023
Nákup náhradných dielov na nakladače JCB na obdobie 24 mesiacov

Information

ID of tender
41353
Name of content of tender
Nákup náhradných dielov na nakladače JCB na obdobie 24 mesiacov
Tender ref. no.
06/NLZ/2023
EU journal ref. no.
2023/S 092-279844
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
978 205,83 EUR
Main CPV
34913000-0 - Miscellaneous spare parts
Further CPV
50114000-7 - Repair and maintenance services of trucks
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Pre časť „A“ - Nákup originálnych náhradných dielov pre nakladače JCB

Predmetom tejto časti zákazky je nákup originálnych náhradných dielov (ďalej len „ND“) na 30 čelných nakladačov značky JCB spĺňajúcich požiadavky slovenských a európskych noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov na adresu centrálneho skladu a skladov stredísk verejného obstarávateľa, vrátane dopravy do miesta plnenia a ostatných služieb spojených s dodávkou (technická podpora pri správnej identifikácii ND a ich správnej montáže), a vrátane neobmedzeného prístupu do elektronických on-line katalógov ND zn. JCB.

Súčasťou predmetu zákazky v tejto časti je aj dodanie 2 ks diagnostického zariadenia od autorizovaného distribútora ND spolu s hardvérom pre servis strojov JCB.

Vymedzenie pojmov v zmysle nariadenia EK 461/2010:
• Autorizovaný distribútor znamená distribútora náhradných dielov pre motorové vozidlá, ktorý patrí do distribučného systému zriadeného dodávateľom motorových vozidiel.
• Nezávislý distribútor dielov znamená distribútora náhradných dielov nepatriaceho k distribučnému systému zriadenému dodávateľom motorových vozidiel.
• Náhradné diely znamenajú tovar, ktorý sa má namontovať do motorového vozidla, aby sa ním nahradili komponenty takého vozidla v rátane tovaru ako sú mazivá, ktoré sú potrebné na prevádzku motorového vozidla, s výnimkou pohonnej látky.

Verejný obstarávateľ predpokladá vydávanie konkrétnych objednávok v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

Pre časť „B“ - Nákup ekvivalentných náhradných dielov pre nakladače JCB

Predmetom tejto časti zákazky je nákup ekvivalentných náhradných dielov na 30 čelných nakladačov značky JCB spĺňajúcich požiadavky slovenských a európskych noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov na adresu centrálneho skladu a skladov stredísk verejného obstarávateľa, vrátane dopravy do miesta plnenia a ostatných služieb spojených s dodávkou (technická podpora pri správnej identifikácii ND a ich správnej montáže), a vrátane neobmedzeného prístupu do elektronických on-line katalógov ND zn. JCB.

Vymedzenie pojmov v zmysle nariadenia EK 461/2010:
• Autorizovaný distribútor znamená distribútora náhradných dielov pre motorové vozidlá, ktorý patrí do distribučného systému zriadeného dodávateľom motorových vozidiel.
• Nezávislý distribútor dielov znamená distribútora náhradných dielov nepatriaceho k distribučnému systému zriadenému dodávateľom motorových vozidiel.
• Náhradné diely znamenajú tovar, ktorý sa má namontovať do motorového vozidla, aby sa ním nahradili komponenty takého vozidla v rátane tovaru ako sú mazivá, ktoré sú potrebné na prevádzku motorového vozidla, s výnimkou pohonnej látky.

Verejný obstarávateľ predpokladá vydávanie konkrétnych objednávok v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

Upozornenie:
V prípade, že v predložených súťažných podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle ZVO nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk
2) Uchádzač predloží ponuku na kompletné zabezpečenie časti A alebo časti B predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku na časť A alebo na časť B predmetu zákazky samostatne, alebo na všetky časti predmetu zákazky v jednej ponuke.
3) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Výška zábezpeky je stanovená vo výške:
a) pre časť A: 21.600,00 EUR
b) pre časť B: 7.700,00 EUR
Podmienky zloženia zábezpeky - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa - finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa číslo: SK85 0200 0020 3000 0940 9312, s uvedením variabilného symbolu: IČO uchádzača a s uvedením textu v poznámke pre prijímateľa: Zabezpeka VO JCB - cast A alebo Zabezpeka VO JCB - cast B alebo Zabezpeka VO JCB - cast AB. Podmienky zloženia zábezpeky - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača a podmienky zloženia zábezpeky - poistenie záruky za uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.
4) Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO systémom superrevers.
5) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky
6) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.
7) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť jednotlivé zmluvy s úspešnými uchádzačmi v jednotlivých častiach najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.
8) Uchádzač NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
9) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.06.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
14.06.2023 09:30:00

Centralised procurement

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Documents

Časť „A“ - Nákup originálnych náhradných dielov pre nakladače JCB

Status
Completed
Predicted value not including VAT
720 390,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
34913000-0 - Miscellaneous spare parts
Further CPV
50114000-7 - Repair and maintenance services of trucks
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť „B“ - Nákup ekvivalentných náhradných dielov pre nakladače JCB

Status
Completed
Predicted value not including VAT
257 815,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
34913000-0 - Miscellaneous spare parts
Further CPV
50114000-7 - Repair and maintenance services of trucks
Outcome of tender
Framework Agreement