Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 00:21

Tender card #41425
Výkon lesníckej pestovnej činnosti v k. ú. Osturňa

Information

ID of tender
41425
Name of content of tender
Výkon lesníckej pestovnej činnosti v k. ú. Osturňa
Tender ref. no.
41425
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej vo výkone lesníckej pestovnej činnosti v k. ú. Osturňa pre projekt: „Obnova poškodených lesov – farnosť Osturňa“.
Lesnícke pestovné činnosti zahŕňajú nasledovné činnosti:

a.) Príprava plôch na obnovu lesa (Uhadzovanie haluziny) na ploche 5,50 ha
b.) Umelá obnova lesa – zalesňovanie jamkovou sadbou na ploche 5,50 ha
c.) Ochrana proti zveri oplôtkami o dĺžke 2,95 km

Umelá obnova lesa bude vykonávaná ako jamková sadba o veľkosti jamky 50 x 50 cm, v počte 37 730 kusov sadeníc na ploche 5,50 ha. Vysádzať sa bude buk lesný v počte 28 160 ks čo predstavuje 64 % celkovej plochy, javor horský v počte 4620 ks čo predstavuje 12 % celkovej plochy, smrekovec obyčajný v počte 1650 ks čo predstavuje 12 % celkovej plochy a jedľa biela v počte 3300 ks, čo predstavuje 12 % celkovej plochy.

Ochrana proti zveri oplôtkami sa bude vykonávať prostredníctvom výsadby oplôtkov. Výška oplôtkov sa bude pohybovať na úrovni minimálne 2 m, v závislosti od terénu. Pre výstavbu plota sa bude používať ohradové drôtené alebo špeciálne uzlové pletivo, v hornej časti spevnené žrďami alebo napínacím drôtom, aby sa dosiahla požadovaná výška. Pletivo sa upne na koly, ktoré budú ošetrené ekologickými nátermi, aby sa predĺžila ich životnosť a dopad chemických látok na okolité prostredie bol minimálny. Dolný okraj plota sa bude prispôsobovať tvaru terénu, aby nevznikali vstupné otvory pre zver. Oplocovať sa bude na viacerých menších plochách.
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania, vrátane požadovaných parametrov tvorí Prílohu č. 1 – Technická špecifikácia.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2023 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa
Address
Osturňa 154
Osturňa
05979, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Pačesa
lesy.osturna@grkatpo.sk
+421 911811257

Documents