Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 19:38

Tender card #09605/2023/ODDVO
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kruhovej križovatky na ceste II/578 a priesečnej križovatky na ceste II/578

Information

ID of tender
42005
Name of content of tender
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kruhovej križovatky na ceste II/578 a priesečnej križovatky na ceste II/578
Tender ref. no.
09605/2023/ODDVO
Public tender journal ref. no.
19534-WNS, Vestník č. 110/2023 zo dňa 06.06.2023
EU journal ref. no.
2023/S 106-334073 z dňa 05.06.2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
247 173,33 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71310000-4 - Consultative engineering and construction services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vypracovanie dokumentácie na rekonštrukciu a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0,346 a priesečnej križovatky na ceste II/578 v km 0,538 so zachovaním existujúcich resp. zabezpečením vjazdov účelových a miestnych komunikácií. Účelom stavby je rekonštrukcia a modernizácia uvedených križovatiek so zvýšením kapacity, výkonnosti obidvoch križovatiek a zvýšením bezpečnosti motorovej a nemotorovej dopravy. Z dôvodu potreby zabezpečenia komplexnej služby, verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti negatívne neovplyvňuje hospodársku súťaž vzhľadom k tomu, že položky predmetu zákazky sú bežné a voľne dostupné na trhu a na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré sú schopné dodať celý predmet zákazky ako celok.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vypracovanie dokumentácie na rekonštrukciu a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0,346 a priesečnej križovatky na ceste II/578 v km 0,538 so zachovaním existujúcich resp. zabezpečením vjazdov účelových a miestnych komunikácií. Účelom stavby je rekonštrukcia a modernizácia uvedených križovatiek so zvýšením kapacity, výkonnosti obidvoch križovatiek a zvýšením bezpečnosti motorovej a nemotorovej dopravy.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a v prílohách týchto SP.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.07.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
10.07.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Kristína Priečková
kristina.prieckova@bbsk.sk
+421 947903562

Documents