Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 12:56

Tender card #IG-KS-090-23
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP

Information

ID of tender
42357
Name of content of tender
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP
Tender ref. no.
IG-KS-090-23
Type of tender
Kvalifikačný systém
Type of public tender
Kvalifikačný systém
Type of procurement
Services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Účelom zriadenia kvalifikačného systému „Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP“ (ďalej len „kvalifikačný systém“, alebo aj „KS“), je vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „Spoločnosť SPP“).
Základné informácie o rozsahu kvalifikačného systému pre vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť pre stavebnú časť projektov mobility a energetických stavieb spoločnosti SPP:
• Predmetom tohto kvalifikačného systému je Projektová dokumentácia stavebnej časti energetickej stavby vrátane zabezpečenia požadovanej stavebnej pripravenosti pre technologickú časť energetickej stavby a kompletnej inžinierskej činnosti.
• Predmetom tohto kvalifikačného systému nie je projektová dokumentácia technologickej časti energetickej stavby. Projektovú dokumentáciu technologickej časti bude zabezpečovať vybraný dodávateľ technológie energetickej stavby.
• Predmetom tohto kvalifikačného systému nie sú ekologické zámery a posudky (EIA) v rozsahu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom tohto KS je zabezpečenie dodávateľov na vypracovanie stavebnej časti projektových dokumentácií (ďalej aj „PD“) a výkon inžinierskej činnosti (ďalej aj „IČ“) pre projekty (stavby) v oblasti alternatívnych palív, ktoré sa týkajú oblasti LNG, elektromobility, vodíkovej mobility. Stavby sa budú realizovať na celom území SR.
KS je rozdelený na dve (2) kategórie pričom každá kategória má stanovené osobitné kvalifikačné podmienky podľa druhu stavieb.
Zoznam kategórií v rámci kvalifikačného systému:
Kategória č.1: dodávatelia kvalifikovaní v Kategórii č. 1 budú po splnení kvalifikačných podmienok spôsobilí poskytovať PD a IČ stavebnej časti stavieb:
- Čerpacích staníc LNG,
- Plniacich staníc CNG,
- H2 čerpacích staníc,
- Výroby CNG, LNG, H2.

Kategória č.2: dodávatelia kvalifikovaní v Kategórii č. 2 budú po splnení kvalifikačných podmienok spôsobilí poskytovať PD a IČ pre stavby Elektrických nabíjacích staníc.

Notes

Prílohy "Oznámenia o vyhlásení kvalifikačného systému: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP" sú sprístupnené v systéme JOSEPHINE len registrovaným záujemcom.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
09.06.2027 00:00:00

Promoter

Subject's name
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Address
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovak republic
Process supervisor
Jaroslava Iglárová
jaroslava.iglarova@spp.sk
+421 907673530

Documents

Kategória č. 1: Kategória č.1: zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebnú časť energetických stavieb: Čerpacích staníc LNG, Plniacich staníc CNG, H2 čerpacích staníc, Výroby CNG, LNG, H2.

Main CPV
-

Kategória č. 2: zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavby Elektrických nabíjacích staníc.

Main CPV
-