Status: Ongoing

Server time: 18.01.2020 14:09

Tender card #1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice

Information

ID of tender
4290
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice
Tender ref. no.
1
Public tender journal ref. no.
16870 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
242 521,96 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45262700-8 - Building alteration work
39715210-2 - Central-heating equipment
45321000-3 - Thermal insulation work
45262650-2 - Cladding works
45421100-5 - Installation of doors and windows and related components
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Stavebné práce na zhotovení diela Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice, podrobne
uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Ak doklady, ktoré má uchádzač predkladať verejnému obstarávateľovi (v ponuke, alebo z iných dôvodov) ako originály alebo úradne overené kópie, majú listinnú podobu, je uchádzač povinný predložiť ich v ponuke, či v rámci inej elektronickej komunikácie, vo forme elektronického dokumentu, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu alebo jeho úradne overenej kópie v listinnej podobe v zmysle ust § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej na území niektorého členského štátu EÚ, ktorá zabezpečuje konverziu listinného dokumentu s rovnakými účinkami ako vo vyššie uvedenom ustanovení právnej úpravy platnej v Slovenskej republike.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.08.2019 09:00:00
Planned opening of bids
07.08.2019 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Rastislavice
Address
Rastislavice 27
Rastislavice
94108, Slovak republic
Process supervisor
Peter Ešek
obstaravania@eseza.sk
+421 903304142

Documents