Status: Ongoing

Server time: 01.03.2024 05:07

DPS tender card #42847/2023
„Dodávka zemného plynu na rok 2024“

Information

ID of tender
46458
Name of content of tender
„Dodávka zemného plynu na rok 2024“
DPS category
Dodávka zemného plynu
Tender ref. no.
42847/2023
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta (Špecifikácia odberných miest tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy) na obdobie od: 01.01.2024 do 31.12.2024 vrátane.

Celkový predpokladaný objem je 10 397 552 kWh. Predpokladaná spotreba pre jednotlivé odberné miesta je bližšie uvedená v prílohe č. 1 - Špecifikácia odberných miest. Verejný obstarávateľ pri určení celkového predpokladaného objemu zemného plynu vychádzal z údajov zo spotreby za rok 2022.

Predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 11 437 307,2 kWh (vrátane práva zmluvného nadodberu 10 % za zmluvnú cenu).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.09.2023 10:00:00
Planned opening of bids
12.09.2023 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Daniela Krčová
daniela.krcova@trencin.sk
+421 326504265

Documents