Status: Completed

Server time: 21.07.2024 05:51

DPS tender card #04570/2019/ODDVO-004
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2019/2020 pre oblasť „Sever“ – výzva č. 4

Messages