Status: Ongoing

Server time: 16.09.2019 18:46

DPS tender card #04570/2019/ODDVO-004
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2019/2020 pre oblasť „Sever“ – výzva č. 4

Information

ID of tender
4706
Name of content of tender
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2019/2020 pre oblasť „Sever“ – výzva č. 4
Tender ref. no.
04570/2019/ODDVO-004
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
767 900,00 EUR
Main CPV
34927100-2 - Road salt
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne voľne loženej posypovej soli (NaCl) v množstve 10 970 ton, vrátane jeho dopravy s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská Banskobystrickej regionálnej správa ciest, a.s., v kvalite, v lehotách, spôsobom a v množstvách podrobne opísaných v prílohách č. 1 až 5 súťažných podkladov (ďalej len „SP“).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"):

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu samotnej povahy zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému (DNS), keď práve jednotlivé výzvy v zriadenom DNS chápe verejný obstarávateľ ako delenie predmetu zákazky na časti.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje jednotlivé výzvy v rámci DNS priebežne, podľa aktuálnej potreby, s prihliadnutím na geografický aspekt, pričom berie do úvahy aj predpokladané hodnoty jednotlivých zákaziek a snaží sa o nájdenie tak geograficky kompaktných oblastí (logických celkov), ako aj o primerané finančné objemy jednotlivých zákaziek.

Z uvedených dôvodov verejný obstarávateľ nerozdeľuje zákazky zadávané vyhlásením jednotlivých výziev na časti.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2019 09:00:00
Planned opening of bids
03.09.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents