Status: Completed

Server time: 01.03.2024 05:39

Tender card #10849/2023/ODDVO
Vypracovanie PD – Rekonštrukcia troch stredných škôl v správe BBSK v rámci projektu s názvom „Modernizácia infraštruktúry a podpora vzdelávania, odbornej prípravy a zručností“

Information

ID of tender
47201
Name of content of tender
Vypracovanie PD – Rekonštrukcia troch stredných škôl v správe BBSK v rámci projektu s názvom „Modernizácia infraštruktúry a podpora vzdelávania, odbornej prípravy a zručností“
Tender ref. no.
10849/2023/ODDVO
Public tender journal ref. no.
33956 - MSS Vestník č. 200/2023 - 13.10.2023
EU journal ref. no.
2023/S 198-619968
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
271 007,33 EUR
Main CPV
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
Further CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71318000-0 - Advisory and consultative engineering services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne ide o vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťou dokumentácie na realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia a odborného autorského dohľadu pre tri stavby v zmysle časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v prílohách týchto súťažných podkladov.

V budúcnosti sa plánuje refundácia týchto výdavkov z projektu, ktorý je bližšie špecifikovaný v preambule a v bode č. 2, písm. c), čl. II Zmluvy o dielo a Mandátnej zmluvy pre každú časť predmetu zákazky samostatne. (Príloha č. 2 týchto SP Návrh zmluvy o dielo a Mandátna zmluva pre každú časť predmetu zákazky samostatne)

Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti:

Časť predmetu zákazky č. 1 Vypracovanie PD – Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene
Časť predmetu zákazky č. 2 Vypracovanie PD – Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej odbornej školy v Žarnovici
Časť predmetu zákazky č. 3 Vypracovanie PD – Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v Prílohe č. 2 SP Návrh Zmluvy o dielo a Mandátna zmluva, konkrétne ako Príloha č. 2 k tejto Zmluve (Špecifikácia predmetu Diela pre každú časť predmetu zákazky samostatne).

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky v SP a v prílohách SP pre každú časť predmetu zákazky samostatne.

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.11.2023 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
09.11.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600

Documents

Časť predmetu zákazky č. 1 Vypracovanie PD – Stavebné úpravy a rekonštrukcia Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene

Status
Completed
Predicted value not including VAT
122 590,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
Further CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71318000-0 - Advisory and consultative engineering services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť predmetu zákazky č. 2 Vypracovanie PD – Stavebné úpravy a rekonštrukcia Strednej odbornej školy v Žarnovici

Status
Completed
Predicted value not including VAT
86 627,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
Further CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71318000-0 - Advisory and consultative engineering services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť predmetu zákazky č. 3 Vypracovanie PD – Stavebné úpravy a rekonštrukcia Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene

Status
Completed
Predicted value not including VAT
61 790,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
Further CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71318000-0 - Advisory and consultative engineering services
Outcome of tender
One-off Contract