Status: Completed

Server time: 01.03.2024 04:33

Tender card #10986/2023/ODDVO
Prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Information

ID of tender
48347
Name of content of tender
Prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Tender ref. no.
10986/2023/ODDVO
Public tender journal ref. no.
34176 - MSS, Vestník č. 204/2023 - 19.10.2023
EU journal ref. no.
v Úradnom Vestníku EÚ č. S 202 zo dňa 19.10.2023 pod č. oznámenia 2023/S 202- 633236
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
141 485,88 EUR
Main CPV
79810000-5 - Printing services
Further CPV
42991200-1 - Printing machinery
42962000-7 - Printing and graphics equipment
50313200-4 - Photocopier maintenance services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzači budú predkladať ponuky na celý predmet zákazky.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sú špecifikované v prílohách SP. Súčasťou je dodávka spotrebného materiálu súvisiaceho s prenájmom zariadení s výnimkou napr. kancelárskeho papiera a spiniek pre konkrétne zariadenie. Súčasťou sú ďalšie služby v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v Zmluve o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí a vo všeobecných podmienkach zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Objem tlače sa predpokladá v počtoch 3 000 000 ks čiernobiele a 3 000 000 ks farebnej tlače za celé obdobie trvania zmluvy, t. j. 36 mesiacov, resp. vyčerpania maximálnej zmluvnej ceny, t. j. 141 485,88 EUR bez DPH.
Kritériom výhodnejšej ponuky okrem povinného splnenia minimálnych požiadaviek zariadení je mesačný nájom jednotlivých zariadení a počet výtlačkov na zariadeniach, resp. súčet výtlačkov, ktorý je možné zrealizovať na zariadeniach spolu s nájmom vo finančnom limite 141 485,88 EUR bez DPH. Minimálny požadovaný celkový počet výtlačkov je 6 000 000 ks za celé obdobie trvania zmluvy.
Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie, zamerané na služby s nízkym environmentálnym vplyvom počas plnenia predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ tento aspekt použil v technickej špecifikácií.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.11.2023 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
20.11.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Zuzana Šimková
zuzana.simkova@bbsk.sk
+421 940636723

Documents