Status: Cancelled

Server time: 01.03.2024 04:42

Tender card #1180/2023/ODDVO
Združená dodávka elektriny

Information

ID of tender
48520
Name of content of tender
Združená dodávka elektriny
Tender ref. no.
1180/2023/ODDVO
Public tender journal ref. no.
34537 - MST zo dňa 24.10.2023
EU journal ref. no.
643185-2023 zo dňa 23.10.2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
5 091 346,590 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku od odberných miest. Z dôvodu potreby zabezpečenia komplexnej služby, verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti negatívne neovplyvňuje hospodársku súťaž vzhľadom k tomu, že položky predmetu zákazky sú bežné a voľne dostupné na trhu a na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré sú schopné dodať celý predmet zákazky ako celok.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je združená dodávka elektriny (elektrickej energie) pre Úrad BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK vrátane zabezpečenia distribúcie a prenosu na všetkých odberných miestach na dva roky, s účinnosťou zmluvy najskôr od 01.01.2024 od 00:00 hod. do 31.12.2025 do 24:00 hod. Predpokladaný celkový odber elektrickej energie za jeden rok je 8 453, 17 MWh, spolu za dva roky je to 16 906,35 MWh.

Predpokladané odbery v členení podľa jednotlivých odberných miest sú uvedené v Prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy o združenej dodávke elektriny (ďalej len „zmluvy“), t.j. Zoznam jednotlivých odberných miest SP.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ s cieľom spracovať opis predmetu zákazky jasne, zrozumiteľne a úplne a súčasne zohľadňujúc princíp hospodárnosti a efektívnosti zrealizoval prípravné trhové konzultácie (ďalej aj "PTK"). Dokumentácia súvisiaca s PTK je zverejnená na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45869/summary

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
28.11.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Dominika Cvečková
dominika.cveckova@bbsk.sk
+421 0948292782

Documents