Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 15:44

Tender card #5461/2019/420
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p.

Information

ID of tender
5000
Name of content of tender
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p.
Tender ref. no.
5461/2019/420
Public tender journal ref. no.
26097-MST
EU journal ref. no.
2019/S 194-470875
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
28 500 000,000 EUR
Main CPV
09132100-4 - Unleaded petrol
Further CPV
09134100-8 - Diesel oil
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu čerpania predmetu zákazky ako celku, v rámci celého územia SR. Vzhľadom na charakter predmetu zákazky by bolo rozdelenie predmetu zákazky po ekonomickej a technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne. Pri rozdelení zákazky na časti je možné, že v každej časti by bol iný dodávateľ, verejný obstarávateľ by používal viac druhov palivových kariet, a tým by vzniklo ďalšie administratívne zaťaženie. Ceny PHM by boli v každej časti rozdielne, čo by spôsobilo neprehľadnosť pri vyhodnocovaní spotreby PHM a zvýšilo by sa aj množstvo dodávateľských faktúr, čo by tiež viedlo k zvýšenému administratívnemu zaťaženiu.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti aj z dôvodu potreby zabezpečiť nepretržitý odber neobmedzeného množstva PHM v čase riešenia krízovej situácie.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je nákup pohonných látok nafta motorová podľa normy STN EN 590 veľkoodber do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa a na palivové karty a benzín automobilový podľa normy STN EN 228 na palivové karty. Veľkoodber nafty motorovej do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa cisternami v množstvách od 1.000 litrov do 20.000 litrov na daňový doklad a pohonné látky dodávané na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné látky na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou.

a)Nákup pohonných látok do motorových vozidiel a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet. Súčasťou predmetu zákazky je bezplatné vystavenie a dodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za nákup príslušných častí predmetu zákazky, pričom bezplatné vykonávanie transakcií palivovou kartou musí byť garantované po celú dobu platnosti.

b)Veľkoobchodné dodávky do veľkokapacitných nádrží obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom v minimálnom objeme 1.000 litrov a maximálnom objeme 20.000 litrov na daňový doklad.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.11.2019 10:00:00
Planned opening of bids
14.11.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Documents