Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 11:55

Tender card #FNTN-2023-12-NZ-PD-PSC-SP
Projektové práce a inžinierske činnosti pre stavbu „Vybudovanie psychosociálneho centra vo FN Trenčín“

Information

ID of tender
50135
Name of content of tender
Projektové práce a inžinierske činnosti pre stavbu „Vybudovanie psychosociálneho centra vo FN Trenčín“
Tender ref. no.
FNTN-2023-12-NZ-PD-PSC-SP
Public tender journal ref. no.
38513 - MSS
EU journal ref. no.
740625-2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
32 250,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71248000-8 - Supervision of project and documentation
71300000-1 - Engineering services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter a povahu predmetu zákazky rozhodol o nerozdelení predmetu zákazky na časti. Predmetom zákazky je výber dodávateľa projekčných služieb na vypracovanie kompletnej PD pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu (DRS), ktorá bude riešiť stavbu „Vybudovanie psychosociálneho centra vo FN Trenčín“, vrátane inžinierskych činností počas realizácie projektových prác, realizácie stavby a uvádzania stavby do prevádzky.
Projektant vypracuje projektovú dokumentáciu na základe záverov spracovanej Architektonickej štúdie pre Vybudovanie psychosociálneho centra vo Fakultnej Nemocnici Trenčín. Rozdelenie uvedeného predmetu zákazky na časti by malo za následok zvýšenú náročnosť na kompletizáciu predmetu zákazky. Realizácia predmetu zákazky s viacerými dodávateľmi, by zapríčinila markantné zvýšenie administratívnych a personálnych kapacít na strane verejného obstarávateľa nevyhnutných na realizovanie predmetu zákazky. Časovú náročnosť obstarania celej projektovej dokumentácie podľa zadania nakoľko by verejný obstarávateľ musel získať (obstarať) jednotlivé časti a následne obstarávať generálneho projektanta. Nie je bežnou aplikačnou praxou, že pri podobných, či totožných predmetov obstarávania (vypracovanie projekčných služieb) bol predmet zákazky delený na časti.
Nerozdelenie predmetu zákazky vychádza najmä z dôvodu ekonomickej a administratívnej náročnosti nielen z pohľadu verejného obstarávateľa, ale aj poskytovateľa predmetu zákazky. Za účelom možnosti zapojenia sa do verejného obstarávania čo najširšiemu počtu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti v najnižšej možnej miere tak, aby boli zároveň zabezpečené primerané ekonomické a technické predpoklady uchádzačov nevyhnutné na plnenie zmluvy riadne a včas podľa zmluvných podmienok. Verejný obstarávateľ nerozdelením predmetu zákazky na časti urýchli celý proces verejného obstarávania, zníži celkové náklady na samotné verejné obstaranie a zároveň zabezpečí transparentnosť a efektívnosť verejného obstarávania.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a autorský dozor pre stavbu: Vybudovanie psychosociálneho centra vo Fakultnej Nemocnici Trenčín v súlade s platnou legislatívou.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Zadanie.
Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.01.2024 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
17.01.2024 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@fntn.sk
+421 0326566186

Documents