Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 18:46

Tender card #01/07/2019
Komunitné centrum – rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov

Information

ID of tender
5445
Name of content of tender
Komunitné centrum – rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov
Tender ref. no.
01/07/2019
Public tender journal ref. no.
30937-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
266 577,58 EUR
Main CPV
45215200-9 - Construction work for social services buildings
Further CPV
45331100-7 - Central-heating installation work
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
45321000-3 - Thermal insulation work
45410000-4 - Plastering work
45442100-8 - Painting work
45310000-3 - Electrical installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho objektu obecného úradu v obci Bačkov, úprava dispozície a zvýšenie komfortu užívania objektu. Navrhovanou prístavbou a úpravou celkovej dispozície, bude vytvorený priestor pre komunitné centrum s priľahlým zázemím.
Jestvujúci stav:
Jestvujúci objekt má pravouhlý pôdorys tvaru písmena S. Obvodové murivo jestvujúceho objektu je zhotovené zo zmiešaného tehlového muriva a je zateplené v celom rozsahu (okrem soklového muriva) tepelnou izoláciou z EPS polystyrénu hr. 60mm. Objekt je zastrešený kombináciou sedlových striech s valbami. Ako strešná krytina je v rozsahu celého jestvujúceho objektu realizovaná krytina z asfaltových šindľov na plnom debnení. Jestvujúce výplňové konštrukcie v obvodovom plášti sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom.

Navrhovaný stav:
Prístavba k jestvujúcemu objektu bude situovaná na severnej fasáde objektu. Bude mať pravouhlý obdĺžnikový pôdorys, ktorý bude funkčne dopĺňať jestvujúcu dispozíciu. Prístavba bude prístupná samostatným plnohodnotným vstupom na severnej fasáde. Obvodové múry hr. 380mm sú navrhované z presných pórobetónových tvárnic na tenkovrstvú lepiacu maltu. Vnútorné nosné múry a atikové murivo hr. 250mm navrhované z presných pórobetónových tvárnic na tenkovrstvú lepiacu maltu, nosné piliere medzi oknami v miestnosti č. 127 z keramických tvárnic a priečkové murivo hr. 150mm z presných pórobetónových tvárnic na tenkovrstvú lepiacu maltu. Strop a súčasne konštrukciu plochej strechy bude tvoriť sústava oceľových profilov I200 ukladaných v spáde na hornú hranu ŽB vencov. Na tieto oceľové profily budú ukladané vodorovné drevené stropnice. Strecha zo strany exteriéru opatrená hydroizoláciou z PVC, mechanicky kotvenou a zo strany interiéru sadrokartónový podhľad. Celý objekt navrhovanej prístavby bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou z EPS polystyrénu F70 hr. 80mm. Sokel navrhovanej prístavby bude zateplený izoláciou z XPS polystyrénu hr. 60mm. Nášľapná vrstva podlahy je navrhovaná z keramickej dlažby. Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti plastové, zasklené izolačným trojsklom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.01.2020 10:00:00
Planned opening of bids
08.01.2020 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Bačkov
Address
Hlavná 201
Bačkov
07661, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgas@stonline.sk
+421 905127229
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6301

Documents