Status: Completed

Server time: 27.01.2020 01:16

Tender card #37017/2019
Likvidácia prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja

Information

ID of tender
5523
Name of content of tender
Likvidácia prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja
Tender ref. no.
37017/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 600,00 EUR
Main CPV
90510000-5 - Refuse disposal and treatment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je prevzatie a likvidácia neupotrebiteľného hnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja špecifikovaného v Prílohe č. 2, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja v znení ich dodatkov č. 1 a 2 a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

O vykonaní likvidácie bude verejný obstarávateľ upovedomený prostredníctvom Odovzdávacieho protokolu, ktorého prílohou bude zoznam zlikvidovaných vecí a bude podpísaný a opečiatkovaný Spoločnosťou na konci každej strany vrátane príloh.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2019 09:00:00
Planned opening of bids
18.11.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Documents