Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 07:46

Tender card #NL-S/MKCH/2024/1
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec

Information

ID of tender
55937
Name of content of tender
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec
Tender ref. no.
NL-S/MKCH/2024/1
EU journal ref. no.
S 92/2024 13/05/2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 015 730,40 EUR
Main CPV
90500000-2 - Refuse and waste related services
Further CPV
90510000-5 - Refuse disposal and treatment
90511000-2 - Refuse collection services
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu, charakter a zložitosť predmetu zákazky, ktorým je poskytovanie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi, kuchynským odpadom na území mesta Kráľovský Chlmec, ktoré tvoria homogénny celok a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni dodávatelia. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by nebolo účelné z technických, procesných ani finančných dôvodov, ako ani z dôvodu efektívneho riadenia zmluvného vzťahu s budúcim dodávateľom služieb. Predmet zákazky by mal byť poskytovaný jedným dodávateľom, ktorý bude zodpovedný za kvalitné poskytovanie služieb v meste. Najmä s ohľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky nie je možné predmet zákazky rozdeliť na časti. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by bolo po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2024 12:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
28.06.2024 12:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Kráľovský Chlmec
Address
L. Kossutha 1233/99
Kráľovský Chlmec
077 13, Slovak republic
Process supervisor
Monika Bajužíková
office@inited.sk
+421 907903482
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6333

Documents