Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 09:24

Tender card #UNLP-2024-50-NZ-VS
Videobronchoskopická ultrazvuková zostava EBUS

Information

ID of tender
56054
Name of content of tender
Videobronchoskopická ultrazvuková zostava EBUS
Tender ref. no.
UNLP-2024-50-NZ-VS
Public tender journal ref. no.
12605-MST
EU journal ref. no.
280789-2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
204 393,98 EUR
Main CPV
33168000-5 - Endoscopy, endosurgery devices
Further CPV
33168100-6 - Endoscopes
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80561000-4 - Health training services
50421000-2 - Repair and maintenance services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Nerozdelením zákazky na časti nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže, nakoľko tak nedochádza k zúženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie novej, nerepasovanej a nepoužívanej videobronchoskopickej ultrazvukovej zostavy EBUS (ďalej len „tovar“) pre Kliniku pneumológie a fitzeológie. Predmet zákazky musí byť v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky potrebnej pre riadne a bezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu, ako aj poskytovanie autorizovaného záručného servisu v dĺžke 24 mesiacov.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Postup zadávania nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) podľa § 66 ods. 7 – verejná súťaž.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.06.2024 12:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
11.06.2024 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Address
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Katarína Kupcová
katarina.kupcova@unlp.sk
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295

Documents