Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 15:33

Tender card #R1-9/363/3/2019
Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu. „C. Ostatné vybavenie hybridných sál pre spinálne a kraniálne operačné výkony, stereobiopsie a funkčnú neurochirurgiu"

Information

ID of tender
5634
Name of content of tender
Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu. „C. Ostatné vybavenie hybridných sál pre spinálne a kraniálne operačné výkony, stereobiopsie a funkčnú neurochirurgiu"
Tender ref. no.
R1-9/363/3/2019
Public tender journal ref. no.
247/2019; 34744-MST
EU journal ref. no.
2019/S 233-57088315-526977
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
503 806,75 EUR
Main CPV
33160000-9 - Operating techniques / LA25-5 - For neuro-surgical use
Further CPV
33162100-4 - Operating-theatre devices / LA25-5 - For neuro-surgical use
33162200-5 - Operating-theatre instruments / LA25-5 - For neuro-surgical use
51410000-9 - Installation services of medical equipment / LA25-5 - For neuro-surgical use
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
U predmetu zákazky ide o samostatnú časť už rozdeleného predmetu, ktorého predmetom je komplexné Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu.
U predmetu zákazky „C. Ostatné vybavenie hybridných sál pre spinálne a kraniálne operačné výkony, stereobiopsie a funkčnú neurochirurgiu“
Verejný obstarávateľ zohľadnil všetky širšie vecné, technické, technologické, časové, zodpovednostné administratívne a ekonomické a hospodárske faktory a skutočnosti, ktoré by ovplyvnili cieľ, ktorý sa mal naplniť zabezpečením a plnením predmetu zákazky. Na základe uvedeného, verejný obstarávateľ zvolil postup zadávania predmetnej zákazky s požadovaným dodaním predmetu zákazky ako celku, s následným výberom generálneho dodávateľa, pričom uplatnil v rámci zvoleného postupu zadávania zákazky princíp hospodárnosti a efektívnosti a rovnako uplatnil aj princíp nediskriminácie, nakoľko z celkového pohľadu obstarávania ide o jeden zo vzájomne závislých funkčných celkov, technologicky, funkčne a časovo vzájomne previazaných, ktoré musia zabezpečiť určitý stupeň kompatibility, technicky a technologicky navzájom závislých a ich dodávka a inštalácia musí byť časovo a technologicky zosúladená.
Predmet zákazky z dôvodov funkcionality a komplexnosti zariadení predstavuje ucelený komplexný technologický celok vybavenia operačných sál neurochirurgie, bez ktorých sa vykonávanie operačných výkonov nezaobíde a tvorí ucelený súbor prístrojov a nástrojov pre vykonávanie tých najnáročnejších neurochirurgických zákrokov a vyšetrení.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je samostatná časť rozdeleného predmetu zákazky s názvom Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu.
Predmetom zákazky tejto samostatnej časti je nákup tovaru – zdravotníckych prístrojov a príslušenstva tvoriaceho ostatné vybavenie hybridných sál pre spinálne a kraniálne výkony, sterobiopsie a funkčnú neurochirurgiu pozostávajúce z celkom 21 tovarových položiek, vrátane príslušenstva, ich technického a softvérového prepojenia a vzájomnej previazanosti,.
Zároveň je neoddeliteľnou súčasťou dodávky vyhotovenie technologického projektu pre inštaláciu dodávaných zariadení, z hľadiska ich vzájomne technologickej, funkčnej a časovej previazanosti, osadenia a vzájomného prepojenia a napojenia na rozvody.
Podrobne vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň je súčasťou dodávky zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.01.2020 10:00:00
Planned opening of bids
08.01.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents