Status: Completed

Server time: 29.09.2020 07:23

DPS tender card #DNS1-001
Združená dodávka elektriny pre potreby mesta

Information

ID of tender
6314
Name of content of tender
Združená dodávka elektriny pre potreby mesta
Tender ref. no.
DNS1-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
206 000,00 EUR
Main CPV
09300000-2 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 12 kalendárnych mesiacov do 97 odberných miest špecifikovaných odberateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS. Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č.251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č.423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 24/2013 Z.z.).
Odberateľ sa zaväzuje dodanú elektrinu odoberať a zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné služby cenu podľa zmluvy. Dodaná elektrina je taká, ktorá prešla meradlami v OM v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol PDS. Deň začiatku dodávky: 01.03.2020 o 00.00 hod. Deň skončenia dodávky: 28.2.2021 o 24.00 hod. Dodávateľ v zmluve ( prílohe) uvedie EIC kódy všetkých OM.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.02.2020 10:00:00
Planned opening of bids
04.02.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@proebiz.com
+421 908225248

Documents