Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 08:50

Tender card #MAGS OVO 44687/2020
Energeticky efektívna rekonštrukcia budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu s využitím garantovanej energetickej služby – balík GES 06

Information

ID of tender
6801
Name of content of tender
Energeticky efektívna rekonštrukcia budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu s využitím garantovanej energetickej služby – balík GES 06
Tender ref. no.
MAGS OVO 44687/2020
EU journal ref. no.
2020/S 060-143781
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Rokovacie konanie so zverejnením
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 055 304,00 EUR
Main CPV
71314200-4 - Energy-management services
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
51112000-0 - Installation services of electricity distribution and control equipment
51210000-7 - Installation services of measuring equipment
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je energeticky efektívna rekonštrukcia budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu s využitím garantovanej energetickej služby. Podstatou predmetu zákazky je, že objem potenciálnych úspor prevádzkových nákladov energetického hospodárstva na základe realizácie potrebných opatrení je možné dosiahnuť prostredníctvom financovania treťou stranou (poskytovateľom) na základe zmluvy o energetickej efektívnosti uzatvorenej podľa ustanovení § 17 a § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o energetickej efektívnosti“). Pri takomto financovaní treťou stranou (poskytovateľom) bude investícia do rekonštrukcie splácaná z budúcich úspor prevádzkových nákladov energetického hospodárstva.

Hlavnou výhodou navrhovaného spôsobu plnenia je pre Verejného obstarávateľa istota konečného výsledku rekonštrukcie v zmysle reálneho dosiahnutia úspor. Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok je záruka poskytovateľa za dosiahnutie úspor prevádzkových nákladov, čo v praxi znamená, že ak poskytovateľ (úspešný uchádzač) nezabezpečí dosiahnutie úspor v dohodnutom objeme, bude povinný tento výpadok kompenzovať – či už zmluvnou pokutou, alebo znížením pravidelných platieb zo strany Verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ tak v konečnom dôsledku získava nové technológie, resp. technické riešenia zabezpečujúce požadované prevádzkové výsledky.

Keďže je to uchádzač, ktorý v rámci základnej i konečnej ponuky navrhuje spôsob realizácie jednotlivých opatrení a výšku úspor nákladov na základe týchto opatrení, so samotnou dodávkou technologických prvkov opatrení sú neoddeliteľne spojené služby projektových a inžinierskych činností spojených s návrhom týchto opatrení a so zabezpečením všetkých potrebných povolení a schválení na ich realizáciu. Uchádzač tak preberá komplexnú zodpovednosť za správnosť a realizovateľnosť jeho návrhu, čo je podstatou samotnej dlhodobej garancie úspor nákladov. Z tohto dôvodu je opodstatnené a možné realizovať zákazku financovanú touto formou jedine v prípade zadania všetkých činností potrebných pre realizáciu opatrení, vrátane súvisiacich služieb, v rámci jednej zákazky tak, aby uchádzač zahrnul vo svojej základnej i konečnej ponuke do nákladov všetky skutočné náklady spojené s vykonaním opatrení a dodržaním garantovaného zníženia prevádzkových nákladov energetického hospodárstva. V opačnom prípade by nebolo možné realizovať predmet zákazky bez toho, aby sa Verejný obstarávateľ podieľal na spolufinancovaní investičných nákladov.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ je vlastníkom budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu a technických zariadení, ako sú tieto bližšie opísané v súťažných podkladoch. Predmetom tejto zákazky je súbor opatrení zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy a energetického hospodárstva tejto budovy a zvýšenie kvality prostredia a faktického stavu budovy s cieľom maximalizovať využitie budúcich úspor energie pri financovaní investícií bez negatívneho dopadu na verejný dlh.

Prioritným cieľom je zabezpečiť tieto rekonštrukcie prostredníctvom tzv. garantovanej energetickej služby na základe zmluvy o energetickej efektívnosti uzatvorenej podľa ustanovení § 17 a § 18 Zákona o energetickej efektívnosti. Parametre projektu, resp. vybrané opatrenia v rámci rozsahu predmetu zákazky majú potenciál generovať dostatočné úspory na to, aby mohli byť implementované na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor podľa Zákona o energetickej efektívnosti tak, aby nemali dôsledky na výšku dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu.

Rozsah povinných opatrení a minimálne požiadavky na tieto opatrenia Verejný obstarávateľ definuje v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
06.05.2020 12:00:00
Lehota na predloženie základných ponúk
05.02.2021 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Marian Szakáll
marian.szakall@bratislava.sk
+421 259356520
Another contact
JUDr. Tomáš Uríček, Tatra Tender s. r.o., email: tomas.uricek@tatratender.sk, tel: +421 917 502 395
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563

Documents