Status: Completed

Server time: 05.06.2020 18:10

DPS tender card #08400/2018/ODDVO
Nákup výpočtovej techniky pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (Výzva č. 11)

Information

ID of tender
6997
Name of content of tender
Nákup výpočtovej techniky pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (Výzva č. 11)
Tender ref. no.
08400/2018/ODDVO
Public tender journal ref. no.
231/2018 zo dňa 23.11.2018 pod číslom 16806-MUT
EU journal ref. no.
2018/S 225-514197
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
75 000,00 EUR
Main CPV
30213000-5 - Personal computers
Further CPV
30213100-6 - Portable computers
30231000-7 - Computer screens and consoles
30232100-5 - Printers and plotters
30237270-2 - Portable computer carrying cases
30237410-6 - Computer mouse
30237460-1 - Computer keyboards
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a všetky s tým súvisiace práce.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má na daný účel vyčlenenú.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.04.2020 09:00:00
Planned opening of bids
06.04.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents