Status: Ongoing

Server time: 24.05.2024 04:02

Tender card #02/05/2020
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica

Information

ID of tender
7441
Name of content of tender
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica
Tender ref. no.
02/05/2020
Public tender journal ref. no.
20592-MSP
EU journal ref. no.
S098 232425
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 979 907,14 EUR
Main CPV
45212225-9 - Sports hall construction work
Further CPV
45212211-8 - Ice rink construction work
45315100-9 - Electrical engineering installation works
45321000-3 - Thermal insulation work
45331100-7 - Central-heating installation work
45410000-4 - Plastering work
45421100-5 - Installation of doors and windows and related components
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu, že ide o práce a súvisiace činnosti, ktoré na seba nadväzujú, prípadne niektoré činnosti je možné vykonávať súbežne. Z technického hľadiska postupu výstavby je delenie zákazky na jednotlivé časti taktiež neefektívne, keďže jednotlivé etapy výstavby alebo stavebné objekty sú časovo aj stavebne vzájomne previazané. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť, aby v priebehu realizácie predmetu zákazky nedošlo k spomaleniu alebo zastaveniu prác. Realizácia predmetu zákazky jedným dodávateľom je zároveň nákladovo efektívnejšia a pre verejného obstarávateľa výhodná z pohľadu riadenia a kontroly plnenia predmetu zákazky, ako aj vo vzťahu k uplatneniu zodpovednosti voči zhotoviteľovi a uplatneniu záruk.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci Revitalizácie, rekonštrukcie a vybavenia existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimného štadióna Banská Bystrica. Hlavná časť stavebných prác sa týka kompletnej prestavby západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia. V novej dispozícii dôjde k centralizácii vstupu do štadióna a zjednodušeniu prístupu fanúšikov k tribúnam. Tvar prístavby bude rešpektovať a tvarovo vychádzať z pôvodného klenutého tvaru. Tvar a fasádu západnej prístavby bude tvoriť predsadená oceľová konštrukcia v tvare poloblúku. Nosný raster konštrukcie bude tvorený HEB nosníkmi a výplň bude z perforovaných plechových šablón. Nad rozšíreným 1. NP vznikne terasa s barom, ktorá bude z časti prekrytá oceľovou konštrukciou. Pôvodná západná prístavba, v ktorej sa nachádza vstup so sociálnym zázemím, fanshop, športový obchod a reštaurácia s pivárňou bude zbúraná a nahradená novou dispozíciou. Prístavba bude v prízemí rozdelená centrálnym vstupom a koridorom na 2 časti. Vpravo vznikne fanshop, športový obchod, brúsiareň a toalety. Ľavá strana bude vyhradená pre reštauráciu s pivárňou, kde sa počíta s navýšením kapacity miest, oproti pôvodnej dispozícii. V prízemí bližšie k ľadovej ploche sú navrhnuté 4 plnohodnotné hokejové šatne s kompletným sociálnym zázemím a kanceláriami trénerov.
Z hľadiska architektonického a dispozičného riešenia bude mať prístavba západnej tribúny 4 nadzemné podlažia, pričom 4. podlažie už bude súčasťou tribúny. Na 2. NP sa vystúpi pomocou 2 schodísk z centrálnej chodby v prízemí. Na tomto podlaží sa nachádzajú bufety a toalety, popod tribúny vedie koridor, ktorý prepája severnú a južnú tribúnu so západnou. Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádza zasadačka, press room a sieň, ktorá môže slúžiť na prezentovanie histórie zimného štadióna. Všetky 4 podlažia sú prepojené výťahom na zásobovanie, ktorý ide z kuchyne v reštaurácii, cez bufety v 2. NP až do baru vo VIP zóne. Na tribúne vznikne 663 miest na sedenie a 99 na státie. Celkovo vznikne 13 rád sedadiel. Posledná 13. rada bude mať luxusnejšie sedadlá napr. Toronto VIP. V najvyššej časti vznikne V.I.P. zóna s vlastným barom, ktorá bude oddelené od tribúny skladateľnou sklenenou stenou s odhadovanou kapacitou ďalších 30 miest na sedenie. Toto podlažie bude pôdorysne ustúpené a po stranách vzniknú malé terasy. Nad tribúnou vznikne priestor pre prípadné umiestnenie 3 LED obrazoviek. Centrálna obrazovka môže mať rozmer 6x3 m, eventuálne menšie obrazovky po stranách 4x2 m.
Okrem stavebných investícii do architektonicky vyriešenej prestavby západnej tribúny, budú predmetom stavebných prác aj opravy ostatných doteraz nerekonštruovaných a z hľadiska účelu nevyhovujúcich častí zimného štadióna (oprava východného preskleneného štítu a nový náter strechy haly A, výmena pôvodných starých okien, oprava pôvodných fasád, oprava pôvodných vnútorných priestorov v B hale, oprava strechy a zateplenie medzistrešného priestoru haly B, oprava vnútorných priestorov telocvične v B hale, rekonštrukcia pôvodných toaliet pri VIP zóne v hale A, oprava interiéru technickej časti haly A - rolbárne).

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 5 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov
Stavebné objekty:
SO-02 Ošetrenie a náter strešného povrchu haly A náterom s vysokou reflexiou slnečného žiarenia
SO-10 Oprava interiéru technickej časti haly A

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.09.2020 10:00:00
Planned opening of bids
29.09.2020 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
MBB a. s.
Address
ČSA 26
Banská Bystrica
97401, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgas@stonline.sk
+421 905127229

Documents