Status: Ongoing

Server time: 19.09.2021 01:01

Tender card #9/2020
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, 1.etapa

Information

ID of tender
7724
Name of content of tender
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, 1.etapa
Tender ref. no.
9/2020
Public tender journal ref. no.
22254 - WYP, Vestník č. 128/2020 - 17.06.2020
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
465 818,45 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, I.etapa.
V rámci I. etapy, ktorá je predmetom tohto verejného obstarávania sa budú realizovať nasledovné stavebné objekty:
-SO 01 MALÝ KAŠTIEĽ
-SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
-SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
-SO 05 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
-SO 07 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
Stručný popis: Kompletná rekonštrukcia malého kaštieľa - výmena okien a dverí, strešnej krytiny, výmena dreveného
krovu (cca 40% z pôvodného), oprava stropov, klenieb a kompletná výmena podláh, prehĺbenie pivničného priestoru,
realizácia nových priečok a nové omietky, kompletná sanácia objektu, nové rozvody.
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.07.2020 09:00:00
Planned opening of bids
17.07.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Snina
Address
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovak republic
Process supervisor
Peter Lupták
snina.luptak@arrpsk.sk
+421 000000000
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Documents