Status: Completed

Server time: 24.02.2024 23:37

DPS tender card #MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190-002
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: MK Pod Brezinou

Information

ID of tender
7753
Name of content of tender
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: MK Pod Brezinou
DPS category
2. kategória: ostatné zákazky
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190-002
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
120 536,81 EUR
Main CPV
45200000-9 - Works for complete or part construction and civil engineering work / PHZ tejto kategórie verejný obstarávateľ nevyčíslil uvedená hodnota je len z dôvodu, že nám formulár nedovolil nevyplniť tento údaj, Celková hodnotaPHZ oboch kategorií za celého trvania DNS je 4.750 000,- € bez DPH.
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie v Meste Trenčín, konkrétne ulice Pod Brezinou v zmysle výkazu výmer. Rekonštrukcia zahŕňa frézovanie jestvujúceho krytu a položenie nového asfaltového krytu. Súčasťou je výšková úprava odvodňovacích prvkov.

Táto zákazka je v rámci DNS vyhlasovaná ako zákazka na stavebné práce v 2. kategórií: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.

Výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 k týmto súťažným podkladom.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2020 09:00:00
Planned opening of bids
29.06.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Marta Sokolíková
marta.sokolikova@trencin.sk
+421 911041826

Documents