Status: Ongoing

Server time: 14.07.2020 11:02

Tender card #426967
Protipovodňové opatrenia v obci Slepčany

Information

ID of tender
7860
Name of content of tender
Protipovodňové opatrenia v obci Slepčany
Tender ref. no.
426967
Public tender journal ref. no.
22915 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
359 395,07 EUR
Main CPV
45111240-2 - Ground-drainage work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na vybudovanie protipovodňových opatrení v obci - protipovodňové, zádržné a revitalizačné opatrenia, ktoré pozostávajú z troch objektov: SO 01 Dažďová kanalizácie povrchového odtoku v línií zástavby ul. Žitavskej celkovej dĺžky – 403,6 m. SO 02 - Revitalizácia pôvodného mlynského kanála v úseku od mostu k športovému areálu obce k Mlynskej ulici most pri „MALOM MLYNE“ celkovej dĺžky - 857 m a SO 03 - Rekonštrukcia mostov nad mlynským kanálom - Žitavská a ul. Mlynská. Predmetom zákazky sú aj revitalizačné opatrenia - obnova a doplnenie vegetácie v brehovej línií mlynského kanála ako i zádržneho územia v lokalite „Zungov“/ meandrujúceho úseku toku Žitava.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - „Opis predmetu zákazky“ a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to:
• Projektová dokumentácia
• Zadanie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.07.2020 09:30:00
Planned opening of bids
16.07.2020 10:00:00

Promoter

Subject's name
Projekty Európskych Spoločenstiev
Address
1. mája 37
Zlaté Moravce
953 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Mária Baloghová
m.baloghova@gmail.com
+421 914330558
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/16875

Documents