Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 20:52

Tender card #04186/2020/ODDVO
Prípravné trhové konzultácie – Obstaranie externého autobusového dopravcu Banskobystrického samosprávneho kraja

Information

ID of tender
8202
Name of content of tender
Prípravné trhové konzultácie – Obstaranie externého autobusového dopravcu Banskobystrického samosprávneho kraja
Tender ref. no.
04186/2020/ODDVO
Public tender journal ref. no.
29070 - POS
EU journal ref. no.
2020/S 146-359366
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Services
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ, Banskobystrický samosprávny kraj, plánuje v priebehu kalendárneho roka 2021 vyhlásiť verejné obstarávanie – verejnú súťaž, predmetom ktorej má byť obstaranie služieb dopravcov, ktorí budú zabezpečovať dopravnú obslužnosť územia verejného obstarávateľa. Prvoradým záujmom verejného obstarávateľa je uskutočniť otvorenú a transparentnú súťaž, ktorá aj v súlade s politikami v danej oblasti na úrovni Európskej únie a nižších úrovniach, zabezpečí možnosť priamej účasti čo najväčšieho počtu subjektov (súťažiteľov), vrátane subjektov z radov malých a stredných podnikateľov.
Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ pristupuje k organizácii prípravných trhových konzultácií postupom podľa § 25 ZVO, a to s cieľom informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania a uskutočnenia odborných konzultácií s cieľom získania informácií pre stanovenie nediskriminačného opisu predmetu verejného obstarávania a overenia si aktuálnosti, objektívnosti a primeranosti predbežne stanovených požiadaviek na plnenie predmetu zákazky, ako aj zabezpečenia stanovenia nediskriminačných podmienok účasti pri relevantných subjektoch na trhu a určenia aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky.

Predpokladané kľúčové parametre verejného obstarávania a plnenia predmetu zákazky sú uvedené vo výzve na prípravné trhové konzultácie a v jej prílohách.

Notes

Verejný obstarávateľ žiada záujemcov o účasť na prípravných trhových konzultáciách formou zaslania otázok/pripomienok/návrhov k podkladom budúceho verejného obstarávania elektronicky, a to prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE cez záložku „Komunikácia“ na internetovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8202/summary , a to najneskôr do 30.9.2020. Komunikácia v procese prípravných trhových konzultácií je možná v slovenčine, češtine a angličtine. Relevantné pripomienky budú zapracované do súťažných podkladov.

Schedule

Lehota na zaslanie otázok, pripomienok alebo návrhov k podkladom budúceho verejného obstarávania.
04.06.2021 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Martin Daniš
Another contact
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa:
JUDr. Miroslav Cák

Documents