Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 21:13

DPS card #08260/2020/ODDVO
Poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.

Information

ID of tender
8311
Name of content of tender
Poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.
Tender ref. no.
08260/2020/ODDVO
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
512 040 000,00 EUR
Main CPV
60100000-9 - Road transport services
Further CPV
60112000-6 - Public road transport services
60112000-6 - Public road transport services
60130000-8 - Special-purpose road passenger-transport services
60140000-1 - Non-scheduled passenger transport
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na tri kategórie:

Kategória č. 1: Poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme, pričom verejný obstarávateľ predpokladá nasledovné charakteristiky predmetných služieb:
- rozsah služieb od cca. 10 000 000 tarifných kilometrov do cca. 50 000 000 tarifných kilometrov;
- predpokladané hodnoty jednotlivých zákaziek od cca. 15 000 0000,- EUR bez DPH do cca. 75 000 000,- EUR bez DPH;
- dĺžka prípravnej fázy (fázy od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom po začiatok poskytovania služieb vo verejnom záujme) od cca. 9 mesiacov do cca. 15 mesiacov;
- dĺžka poskytovania služieb vo verejnom záujme od min. 8 do max. 10 rokov;

Vzhľadom na skutočnosť, že v tejto kategórii sa budú zadávať zákazky s relatívne veľkým objemom, verejný obstarávateľ nebude aplikovať minimálne lehoty na predkladanie ponúk (pozn. 10 dní od odoslania výzvy na predkladanie ponúk) a tieto v prípade každej výzvy predĺži na minimálne 45 dní od odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ rovnako tak pristúpi k primeranému predĺženiu lehoty na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, a to na minimálne 20 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy úspešnému uchádzačovi na jej poskytnutie.

Kategória č. 2: Poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme – krátkodobé zmluvy a mimoriadne situácie.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme, pričom verejný obstarávateľ predpokladá nasledovné charakteristiky predmetných služieb:
- rozsah služieb od cca. 50 000 tarifných kilometrov do cca. 5 000 000 tarifných kilometrov;
- predpokladané hodnoty jednotlivých zákaziek od cca. 75 0000,- EUR bez DPH do cca. 7 500 000,- EUR bez DPH;
- dĺžka prípravnej fázy (fázy od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom po začiatok poskytovania služieb vo verejnom záujme) od cca. 7 dní do cca. 30 dní;
- dĺžka poskytovania služieb vo verejnom záujme od min. 6 mesiacov do max. 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ bude v rámci tejto kategórie zadávať aj zákazky súvisiace so vznikom mimoriadnych situácií, kedy bude potrebné v krátkom čase uzatvoriť zmluvy na poskytovanie služieb vo verejnom záujme s cieľom zabezpečiť bezproblémovú dostupnosť verejnej dopravy na území kraja. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že v rámci tejto kategórie môže zadávať zákazky aj v rozsahu jednej linky.

Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že v prípade výskytu mimoriadnej situácie spočívajúcej napríklad v náhlom prerušení poskytovania služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme zmluvným partnerom alebo v prípade uplatňovania revíznych postupov (obštrukcií) pri obstarávaní služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na dlhodobé zmluvy (8 až 10 rokov), ale aj v prípadoch výskytu iných mimoriadnych situácií, si vyhradzuje právo na skrátenie lehoty na predkladanie ponúk v súlade s § 61 ods. 4 ZVO, a to na minimálne 2 pracovné dni od odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Záujemca predložením Žiadosti o zaradenie do DNS súhlasí s takouto skrátenou lehotou. V iných prípadoch verejný obstarávateľ dodrží minimálne (prípadne primerane predĺžené) lehoty v zmysle ZVO.

Kategória č. 3: Poskytovanie služieb nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude poskytovanie služieb nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy pre potreby verejného obstarávateľa a ďalších subjektov identifikovaných v čl. 1 ods. 1.2. tejto časti súťažných podkladov. Ide najmä (nie však výlučne) o:
- zabezpečenie autobusovej dopravy do lyžiarskych centier na území Banskobystrického kraja (skibusy),
- zabezpečenie „kyvadlovej“ autobusovej dopravy na hromadné podujatia, ako napríklad Medzinárodné letecké dni SIAF,
- zabezpečenie autobusovej dopravy – cyklobusy,
- a pod..

Konkrétny rozsah predmetu jednotlivých zákaziek, ako aj ich podrobná špecifikácia, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Notes

Verejný obstarávateľ vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO, a to pre nasledovný okruh subjektov:
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., IČO: 36 836 567 (a jej strediská),
- ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 51 744 422,
- právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (napríklad organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Vyššie uvedené subjekty sú pre účely ZVO identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO.

Vyššie identifikované subjekty (verejní obstarávatelia) môžu v zmysle § 15 ods. 3 písm. c) ZVO zadávať zákazky na základe DNS prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť.
13.10.2020 10:00:00
Planned opening of requests
13.10.2020 10:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť - dokvalifikovanie.
31.12.2032 00:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Documents

Kategória č. 1: Poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme.

Status
Ongoing
Main CPV
60100000-9 - Road transport services
Further CPV
60112000-6 - Public road transport services

Kategória č. 2: Poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme – krátkodobé zmluvy a mimoriadne situácie.

Status
Ongoing
Main CPV
60100000-9 - Road transport services
Further CPV
60112000-6 - Public road transport services

Kategória č. 3: Poskytovanie služieb nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.

Status
Ongoing
Main CPV
60100000-9 - Road transport services
Further CPV
60140000-1 - Non-scheduled passenger transport
60130000-8 - Special-purpose road passenger-transport services