Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 00:43

Tender card #02/10/2020
Kanalizácia v obci Kučín

Information

ID of tender
9064
Name of content of tender
Kanalizácia v obci Kučín
Tender ref. no.
02/10/2020
Public tender journal ref. no.
33954-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 832 292,90 EUR
Main CPV
45232400-6 - Sewer construction work
Further CPV
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia kanalizácie v obci Kučín.

Gravitačná časť stokovej siete je navrhnutá v celom rozsahu priemeru D 315,
pretože podľa čl. 57 STN 75 6101 „Stokové siete a kanalizačné prípojky“. Kanalizačné potrubia sa budú ukladať v otvorenej paženej ryhe do pieskového lôžka hr. 150 mm. Potrubie sa obsype prehodenou zeminou do výšky 300 mm nad potrubie. Zbytok ryhy sa zasype výkopovým materiálom za súčasného zhutňovania zásypu. Na kanalizácii sa vybudujú vstupné šachty typizované kruhové, o priemere 1000 mm, a to buď prefabrikované s monolitickým dnom, alebo celoprefabrikované. Prepichy pod cestou II/554 sa zrealizujú pretláčaním oceľovej chráničky DN 600, do ktorej sa uloží kanalizačné potrubie. Pri realizácii pretláčania potrubia popod cestu budú zohľadnené pripomienky SUC PSK. Pretláčanie realizovať kolmo na cestu, v hĺbke min. 1,2m pod niveletou vozovky.
Pre nedostatok priestoru na uloženie niektorých stôk kanalizačného potrubia je nutné upraviť a rozšíriť tak krajnicu , do ktorej bude možné uložiť kanalizačné potrubie bez zásahu do spevnenej časti cestného telesa podľa pripomienok SUC PSK.
Výtlačné potrubie V1 z PČŠ 1 na kanalizačnej sieti je navrhnuté o celkovej dĺžke 1579 m, z toho v zemi je vedené potrubie HDPE D 90 mm o dĺžke 981,3m a po konzolách vzduchom oceľové potrubie DN 80 o dĺžke 597,7m /skutočná dĺžka 605m/. 1m pred vystúpaním HDPE potrubia nad terén sa osadí prechodka USTR 90/80, prechod materiálu plast/oceľ. Nad terénom je vedené oceľové potrubie DN
80. Trasa výtlačného potrubia vedie od čerpacej šachty ČŠ2 popod miestny potok (v bet. bloku) do čerpacej šachty ČŠ1 cez mernú šachtu MŠ, ďalej v súbehu so stokou
B a a následne so stokou BA na koniec obce. Potom je vedená popri poľných cestách extravilánom obce, vystúpia na jestvujúcu oceľovú konštrukciu a je vedená cez jestvujúce premostenie rieky Ondava. Objekt kanalizačná prípojka bude slúžiť na odvádzanie splaškových vôd z rodinných domov v Kučíne. Odvádzanie odpadových vôd bude do verejnej kanalizácie PVC D 315. Odpadové vody budú odvádzané prípojkou PVC-U D 160.
Kanalizačná prípojka bude napojená na verejnú kanalizáciu odbočkou z T kusu PVC D 315/160.
Na prepláchnutie kanalizačných prípojok budú slúžiť revízne šachty umiestnené za hranicou súkromných pozemkov. Z revíznych šácht sú prípojky ďalej vedené k stavebným objektom, kde sa napájajú na vnútorné rozvody kanalizácie, ktorí nie sú predmetom riešenia tejto PD.
Revízne šachty budú typové s prechodovým ľahkým kusom a poklopom. Po betonáži monolitickej časti šácht. Čerpacia šachta je stavebne riešená ako vstupná kanalizačná šachta kruhová s monolitickým dnom a prefabrikovanou vrchnou časťou.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.11.2020 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
16.11.2020 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Kučín
Address
Kučín 77
Kučín
09421, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgas@stonline.sk
+421 905127229

Documents