Status: Ongoing

Server time: 27.05.2024 21:57

Tender card #Porec1
Obnova vodných a mokraďových biotopov na toku Porec

Information

ID of tender
92
Name of content of tender
Obnova vodných a mokraďových biotopov na toku Porec
Tender ref. no.
Porec1
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
32 360,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Príprava územia bude pozostávať z nasledovných ucelených častí:
• príprava staveniska (zabezpečenia prístupov , vybudovanie zariadenia staveniska)
• odstránenie porastu v nevyhnutnom rozsahu v trase kanála, hlavne napojení súčasného a navrhovaného trasovania toku
Realizácia stavby bude pozostávať z nasledovných ucelených častí:
• odstránenie vegetačnej vrstvy v trase novej trasy toku
• budovanie telesa toku v novej trase od začiatku úpravy – zdola ( proti toku )
• v prípade prebytku zeminy sa táto použije na zasypanie súčasného toku v hornej časti po prevedení vody do nového koryta.
• likvidácia zariadenia staveniska, uvedenie do pôvodného stavu
Keďže sa jedná o práce v toku dodávateľ musí zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác počas celej doby výstavby.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Uchádzač sa predložením ponuky zaväzuje oceniť a realizovať ju s odbornou starostlivosťou a predvídavosťou, ktorá sa očakáva od skúseného dodávateľa. Uchádzač priloží vyplnený výkaz výmer s jednotkovými cenami. Vyplňte prosím všetky položky. Spoločnosť Daphne neposkytuje preddavok. Úhrada po úspešnej včasnej a úplnej realizácii stavby. Lehota viazanosti ponúk do 31.8.2017. Lehota splatnosti faktúry 30 dní. Odporúčame obhliadku miesta realizácie stavby. Cena musí obsahovať všetky náklady na uskutočnenie stavby. Cena musí byť konečná. Spoločnosť Daphne trvá na dodržiavaní všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR. Za podstatné porušenie odborných povinností sa považuje najmä porušenie predpisov BOZP, stavebného zákona, živnostenského zákona, nezrealizovanie stavby riadne a včas, neuhradenie platieb subdodávateľom a/alebo zamestnancom. Podrobnejšie informácie sú uvedené v zmluve o dielo. Spoločnosť Daphne si vyhradzuje právo upraviť/zmeniť zmluvu o dielo. Vyhlasovať nie je povinný uzatvoriť zmluvu. Vyhlasovateľ neprepláca žiadne náklady spojené s prípravou ponuky.

Schedule

Cenová ponuka "Obnova vodných a mokraďových biotopov na toku Porec"
07.06.2017 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Address
Podunajská 24
Bratislava
82106, Slovak republic
Process supervisor
Jaroslav Lexa
lexa@apuen.sk
+421 903716374

Documents