Status: Completed

Server time: 26.10.2020 20:14

Tender card #6360/2020/OVO-001.
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v regiónoch Liptov a Orava

Information

ID of tender
9280
Name of content of tender
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v regiónoch Liptov a Orava
Tender ref. no.
6360/2020/OVO-001.
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Services
Main CPV
60100000-9 - Road transport services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ako „verejný obstarávateľ“) týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti niektorých požiadaviek na poskytovanie služieb u relevantných hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „relevantné subjekty“).

Verejný obstarávateľ v rámci prípravy verejného obstarávania považuje za potrebné prediskutovať s relevantnými subjektami niektoré dôležité aspekty zabezpečovania služieb vo verejnom záujme. Z uvedeného dôvodu budú konzultované oblasti:

1. Skúsenosti a návrhy dopravcov na veľkosť obsluhovaného územia jedným dopravcov
2. Spôsoby garancie plnenia zmluvy najmä v nábehovom období.

Účasť na PTK je dobrovoľná a každý subjekt sa môže slobodne rozhodnúť prijať alebo neprijať toto pozvanie. Verejný obstarávateľ bude konzultovať aj so skupinou relevantných subjektov, ak prejavia spoločný záujem o konzultácie. Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov túto výzvu zverejní aj na svojej webovej stránke a v profile verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom o verejnom obstarávaní.

Schedule

Len komunikácia
23.10.2020 16:00:00

Public Promoter

Subject's name
Žilinský samosprávny kraj
Address
Komenského 48
Žilina
01109, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents