Status: Trwająca

Czas serwera: 23.01.2021 08:49

Karta zamówienia #ID 1969
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo

Informacje

ID zamówienia
10381
Nazwa zamówienia
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo
Numer zamówienia
ID 1969
Numer ogłoszenia BZP
1557 - WNT, Vestník č. 8/2021 z dňa 14.01.2021
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
9 585,00 EUR
Główny CPV
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovarov – zabezpečenie didaktických prostriedkov a školiaceho materiálu pre Gymnázium – Gimnázium vo Fiľakove v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Nové cesty poznania“, Operačný program „Ľudské zdroje“. Predmet zákazky bude dodaný podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v rozsahu špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 výzvy – Technická špecifikácia a cenová kalkulácia. Súčasťou zákazky sú aj všetky náklady, ktoré priamo aj nepriamo súvisia s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a ďalšie súvisiace náklady uchádzača v zmysle prílohy č. 1 výzvy a v súlade s prílohou č. 2 výzvy – Kúpna zmluva).

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gymnázium - Gimnázium (Fiľakovo)
Adres
Nám. Padlých hrdinov 2
Fiľakovo
986 15, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Dokumenty

Predmet zákazky č. 1 – Triedny set elektrina

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 088,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Predmet zákazky č. 2 – Fotovoltaická slnečná súprava

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6 374,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Predmet zákazky č. 3 – Pomôcky pre fyziku

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 475,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Predmet zákazky č. 4 – Literatúra prírodovedné predmety

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
648,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy