Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 17:57

Karta DSZ #MAR 01/2021
Stavebné práce na cintorínoch a objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Informacje

ID zamówienia
10407
Nazwa zamówienia
Stavebné práce na cintorínoch a objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Numer zamówienia
MAR 01/2021
Numer ogłoszenia BZP
019/2021/4891-WYP
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
3 000 000,00 EUR
Główny CPV
45215400-1 - Roboty na cmentarzach
Uzupełniające CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
45215300-0 - Roboty budowlane w zakresie krematoriów
45236300-3 - Wyrównywanie terenu cmentarzy
45262690-4 - Remont starych budynków
45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane
45262630-6 - Wznoszenie pieców
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
45350000-5 - Instalacje mechaniczne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45453100-8 - Roboty renowacyjne
45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne
45454100-5 - Odnawianie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Stavebné práce na cintorínoch a objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.
Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie jednotlivých stavebných, cintorínskych prác na dobu trvania max. 3 roky (36 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. súťažných podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia (projektová dokumentácia vrátane položkového rozpočtu), konkrétne miesta realizácie predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie ( obhliadka miesta plnenia, termín realizácie...) budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných cintorínskych a stavebných prác. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným spôsobom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa snažíme vyriešiť zverejnením kompletnej projektovej dokumentácie a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.
Verejný obstarávateľ bude požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť riešiť v jednotlivých výzvach v rámci súčinnosti pri uzatváraní zmlúv.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
26.02.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
26.02.2021 10:15:00
Doplnená lehota na predkladanie žiadostí
15.03.2024 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Oferty