Status: Trwająca

Czas serwera: 01.08.2021 23:07

Karta DSZ #SZ_PE_OOPP
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu na okraji mesta, n.o.

Informacje

ID zamówienia
11602
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu na okraji mesta, n.o.
Numer zamówienia
SZ_PE_OOPP
Numer ogłoszenia EU
2021/S 069-174890
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
195 738,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Uzupełniające CPV
35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZoVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2, je povinný predkladať všetky zákonom požadované doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

V prípade preukázania podmienky účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov verejný
obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov. Záujemca je povinný najneskôr 7 kalendárnych dní pred skončením platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov preukázať verejnému obstarávateľovi aktualizovaný zápis (napr. predložením žiadosti o aktualizovanie zápisu doručenej na UVO v zákonných lehotách). Ak tak záujemca neurobí, verejný obstarávateľ po skončení platnosti zápisu vylúči záujemcu zo zriadeného DNS.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnica na okraji mesta, n. o.
Adres
Nová nemocnica 511
Partizánske
958 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Daniel Mikuščák
sz.mikuscak@proebiz.com
+421 918600969

Dokumenty