Status: Zakończona

Czas serwera: 07.12.2019 02:38

Karta zamówienia #07731/2018/ODDVO
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2018/2019 pre oblasť „Stred“ – výzva č. 3

Informacje

ID zamówienia
1264
Nazwa zamówienia
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2018/2019 pre oblasť „Stred“ – výzva č. 3
Numer zamówienia
07731/2018/ODDVO
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
316 940,00 EUR
Główny CPV
34927100-2 - Sól drogowa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne voľne loženej posypovej soli (NaCl) v predpokladanom množstve 4600 ton, vrátane jeho dopravy a s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská verejného obstarávateľa - Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., v kvalite, v lehotách, spôsobom a v predpokladaných množstvách podrobne opísaných v v prílohách č. 1 až 5 súťažných podkladov (ďalej len „SP“).

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v rámci DNS, ktorý prevádzkuje centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len COO) v zmysle § 15 ZVO: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Vyššie identifikovaná COO zároveň v prípade tejto výzvy (postupu zadávania zákazky) poskytuje aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejného obstarávateľa.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2018 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty