Status: Trwająca

Czas serwera: 20.06.2021 09:02

Karta zamówienia #08400/2018/ODDVO-028
IKT a digitálna technika pre projekt „Keď učenie má zmysel“ Výzva č. 24

Informacje

ID zamówienia
12819
Nazwa zamówienia
IKT a digitálna technika pre projekt „Keď učenie má zmysel“ Výzva č. 24
Numer zamówienia
08400/2018/ODDVO-028
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
16 961,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30213100-6 - Komputery przenośne
30213200-7 - Komputer tablet
30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe
30232100-5 - Drukarki i plotery
30237200-1 - Akcesoria komputerowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky IKT a digitálnej techniky v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 4 súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky - doprava tovaru na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača v zmysle týchto SP a ich príloh, najmä prílohy č. 2 SP – Kúpna zmluva. Verejný obstarávateľ požaduje nové, nerozbalené a nerepasované zariadenia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Zmluva, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania nadobúda účinnosť deň nasledujúci po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- zverejnení zmluvy na webovom sídle zriaďovateľa kupujúceho (Banskobystrický samosprávny kraj),
- doručení Správy zo štandardnej ex-post kontroly po kompletnom administratívnom schválení procesu verejného obstarávania a pripustení výdavkov vyplývajúcich z budúceho plnenia tejto zmluvy.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
21.06.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gymnázium Milana Rúfusa
Adres
Ul. J. Kollára 2
Žiar nad Hronom
965 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/399

Dokumenty