Status: Trwająca

Czas serwera: 20.06.2021 08:26

Karta zamówienia #08400/2018/ODDVO-029
Výpočtová technika (Výzva č. 25)

Informacje

ID zamówienia
12836
Nazwa zamówienia
Výpočtová technika (Výzva č. 25)
Numer zamówienia
08400/2018/ODDVO-029
Numer ogłoszenia BZP
231/2018 zo dňa 23.11.2018 pod číslom 16806-MUT
Numer ogłoszenia EU
2018/S 225-514197
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
26 512,50 EUR
Główny CPV
30213100-6 - Komputery przenośne
Uzupełniające CPV
30232000-4 - Sprzęt peryferyjny
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre Gymnázium Jána Chalupku v Brezne a všetky s tým súvisiace práce.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 18 Brezno.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly pred podpisom Kúpnej zmluvy oprávnenými osobami.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má na daný účel vyčlenené.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.06.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.06.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gymnázium Jána Chalupku
Adres
Štúrova 13
Brezno
977 18, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty